[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Một số màn hình làm việc trong SQL - Server 2012

Những người làm việc chuyên nghiệp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được gọi là Dba, như phát triển ứng dụng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server.

Cửa sổ đăng nhập vào SQL Server:

Cửa sổ đăng nhập vào SQL - Server
Cửa sổ đăng nhập vào SQL - Server

Để ẩn/hiện cửa sổ này cần vào menu: View/Object Explorer
Cửa sổ Object Explorer
Cửa sổ Object Explorer
Màn hình viết thủ tục trong SQL - Server
Trên Object Explorer, chọn Databases\[Tên cơ sở dữ liệu]\Programability\Stored Procedured\[kích chuột phải]\ New Stored Procedured
-- ================================================
-- Template generated from Template Explorer using:
-- Create Procedure (New Menu).SQL
--
-- Use the Specify Values for Template Parameters
-- command (Ctrl-Shift-M) to fill in the parameter
-- values below.
--
-- This block of comments will not be included in
-- the definition of the procedure.
-- ================================================
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:           <Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:      <Description,,>
-- =============================================
CREATE PROCEDURE <Procedure_Name, sysname, ProcedureName>
       -- Add the parameters for the stored procedure here
       <@Param1, sysname, @p1> <Datatype_For_Param1, , int> = <Default_Value_For_Param1, , 0>,
       <@Param2, sysname, @p2> <Datatype_For_Param2, , int> = <Default_Value_For_Param2, , 0>
AS
BEGIN
       -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
       -- interfering with SELECT statements.
       SET NOCOUNT ON;

    -- Insert statements for procedure here
       SELECT <@Param1, sysname, @p1>, <@Param2, sysname, @p2>
END


Chú ý: Khi tạo xong một thủ tục SQL thì cần phải refresh lại để server cập nhật trạng thái.

[Sử dụng Excel] Đặt thư mục làm việc và font mặc định cho Excel

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn các bạn đặt lại đường dẫn lưu file mặc định trong Excel

Trong quá trình làm việc, khi lưu file excel, việc chọn thư mục nào đó để lưu lại sẽ khá mất thời gian nếu đường dẫn cần lưu khá cách xa so với với đường dẫn lưu mặc định. Vì vậy việc đó sẽ khá mất thời gian. Do đó hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn.
 Bước 1. Trong office 2003 bạn chọn: Tool/ Option/ hoặc nhấn phím tắt Alt + T + O
Công cụ lựa chọn
Công cụ lựa chọn

Bước 2.Chọn thẻ General và trong phần font chọn font mặc định, và cỡ chữ mặc định, ở đây tôi chọn font Arial và font chữ có cỡ là 10.
Tab lựa chọn
Tab lựa chọn
Trong phần Defaul file location ta chọn đường dẫn mặc định khi lưu file
Còn trong Excel 2010, thì các bạn vào File/Option/Genaral và làm tương tự. Sau đó bạn ra ngoài cửa sổ excel và thoát không lưu lại và click vào chương trình excel một lần nữa. Lúc này, khi bạn nhấn Ctrl+ S thì vị trí lưu trữ mặc định sẽ là : D:\excel.

[Sử dụng Excel] Hàm tính tổng SUM trong Excel

Bài viết này mô tả công dụng và cách sử dụng hàm SUM trong Excel.Khi làm việc với bảng tính trong excel, chúng ta thường được làm quen trước hết với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số. Ngoài việc cộng trực tiếp các giá trị với nhau, tham chiếu từng ô trong excel. Trong excel cung cấp một hàm cho phép tính tổng giá trị của nhiều ô trong excel, đó là hàm SUM.

Mô tả hàm SUM trong Excel

Hàm SUM dùng để tính tổng tất cả những số có trong danh sách được gọi là tham chiếu. Mỗi một tham chiếu có thể là một vùng, một ô, một mảng hay một công thức trả về kiểu số. Ví dụ SUM(A1:A6) trả về tổng của tất cả các số nằm trong các ô từ A1 đến A6. Nhưng, SUM(A1,A4,A5) thì trả về tổng của tất cả các số nằm trong ô A1, A4 và A5.

Công thức hàm SUM:

SUM(number1,[number2],..)
- number1: tham số bắt buộc, là số hạng đầu tiên trong tổng cần tính.
- number2,... tham số tùy chọn, là số hạng thứ 2,...255 trong tổng cần tính.

Chú ý:

- Nếu một số được tính từ một mảng hoặc một tham chiếu các ô thì chỉ những ô có giá trị kiểu số mới được tính là số hạng của hàm. Các ô trống, kiểu ký tự, kiểu logic là không hợp lệ.
-Nếu có bất kỳ một ô nào có kiểu giá trị không đúng hoặc ô có kiểu là ký tự mà không chuyển được sang kiểu số thì bảng tính Excel sẽ trả về giá trị lỗi.

Ví dụ về hàm tính tổng SUM:

Ví dụ về hàm tính tổng SUM trong Excel
Ví dụ về hàm tính tổng SUM trong Excel

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN