[Lập trình Windows] Truyền chuỗi kết nối từ form frmConnection sang frmMain

Tạo form frmConnection, frmMain.
Trên form frmConnection nhập các thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, và truyền thông tin kết nối tới form frmMain
STT
Tên điều khiển
Kiểu điều khiển
Form
1
txtServer
Textbox

2
txtDatabase
Textbox

3
txtUserID
Textbox

4
txtPassword
Textbox

5
btnTest
Button

6
btnOK
Button

7
lblThongbao
Label


Sau khi nhập thông tin vào trong các ô texbox, nếu nhấp nút Test Connection thì: nếu chương trình kết nối thành công với cơ cơ sở dữ liệu thì xuất hiện dòng chữ Connection successful và nếu không kết nối được thì sẽ xuất hiện dòng chữ Connection fail. Try again
Tạo một phương thức nhận thông tin cơ sở dữ liệu sẽ kết nối trong file frmConnection.cs
/// <summary>
        /// Phương thức này dùng để tạo ra thông tin trên chuỗi kết nối.
        /// </summary>
        void getconectionstring()
        {
            sqlConn = "";
            sqlConn += "Server="+txtServerName.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn +="database = "+ txtDatabase.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn +="User ID ="+ txtUserID.Text.Trim().ToString() + ";";
            sqlConn += "Password="+txtPassword.Text.Trim().ToString();           
        }
 
Form kết nối cơ sở dữ liệu - tinhoccoban.net
Form kết nối cơ sở dữ liệu
Viết code cho sự kiện click vào nút btnTest trên form frmConnection
private void btnTestConnection_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection();
            getconectionstring();
            conn.ConnectionString = sqlConn;
            try { conn.Open(); }
            catch { MessageBox.Show("Fail "); }
        
            if (conn.State == ConnectionState.Open)
            {
                lblMessage.ForeColor = Color.Blue;
                lblMessage.Text = "Connection seccessful";
            }
            else {
                lblMessage.ForeColor = Color.Red;
                lblMessage.Text = "Connection fail. Try again";
            }           
        }

Viết code cho sự kiện click vào nút btnOK trên form frmConnection
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {                  
            frmMain frm = new frmMain(sqlConn);
            frm.ShowDialog();
        }

Lưu ý trong frmMain phải có phương thức khởi dựng sau:
string SqlConn;
public frmMain(String sqlConn)
        {
            SqlConn = sqlConn;
            InitializeComponent();
        }

Form frmMain - tinhoccban.net
Form chính trong ứng dụng

Như vậy, chuỗi kết nối được truyền từ frmConnection sang frmMain. Tất nhiên rằng, nếu chuỗi này không đúng thì nó vẫn cứ truyền sang frmMain, do vậy trước khi click OK nên kiểm tra trước xem chuỗi kết nối đó có thành công hay không?

Từ form frmMain, chuỗi kết nối này sẽ được truyền đến các form con của nó theo cùng một cách khi truyền chuỗi kết nối từ form frmConnection sang form frmMain.
Tiếp theo: Kiến trúc ADO.NET.

[Hệ thống thông tin] Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý dự án.

Hệ thống quản lý dự án rất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều nghiệp vụ, liên quan đến nhiều người, từ người quản lý dự án đến người làm trực tiếp.
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý dự án - tinhoccoban.net
Phân tích nghiệp vụ quản lý dự án CNTT

Trong quá trình quản lý dự án, tạm chia 3 đối tượng sẽ thực hiện luồng công việc.
- PM là người quản lý dự án, người này sẽ quản lý tất cả các dự án.
- System: là hệ thống.
-PM1 là người quản lý 1 dự án nào đó.
PM sẽ khởi tạo ra dự án, lên danh sách người tham gia, viết kế hoạch dự án tổng thể cho các dự án, đánh giá kết quả làm việc, điều chỉnh, cho kết thúc dự án.
PM1 là người sẽ điều hành phát triển một dự án, lên kế hoạch chi tiết cho dự án đó và báo cáo thường xuyên trạng thái của dự án.

[Lập trình Windows] Viết ứng dụng nhiều Form

Ứng dụng nhiều form là 1 chương trình có sử dụng nhiều form, giữa các form có truyền giá trị cho nhau.
Ví dụ 1. Form 1 có mô tả như sau:


STT

Tên điều khiển

Kiểu điều khiển

Giá trị mặc định

1

label1

Label

FORM ĐẦU
TIÊN NHẬP DỮ LIỆU

2

label2

Label

Họ tên

3

txtHoVaTen

Texbox5

btnOK

Button

OK

6

btnKiemtra

Button

Kiểm tra
Form 1 được thiết kế như sau:
Form 1- tinhoccoban.net
Form1 được thiết kế
Form 2 chỉ gồm 1 textbox là txthovaten, được thiết kế như sau:
Form 2 - tinhoccoban.net

Viết code:
Trong phương thức khởi dựng mặc định của Form 2 ta sửa lại như sau:
------------------------------------------------------------------------
 string str;
        public Form2(TextBox txt)
        {
            InitializeComponent();
            str = txt.Text;
        }
-----------------------------------------------------------------------------
Viết code cho sự kiện load form cho Form2:
-------------------------------------------------------------------------------
  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHovaten.Text = str;
        }
-------------------------------------------------------------------------------
Khi người dùng click vào nút OK trên Form1 thì giá trị trong txtHovaten của form 1 sẽ được gán cho giá trị của txtHovaten của form 2.
------------------------------------------------------------------------------
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 f2 = new Form2(txtHoVaTen);
            f2.ShowDialog();
        }
------------------------------------------------------------------------------
Tham khảo: Giải bài toán cộng 2 số theo mô hình 3 lớp.
phần tiếp theo: Truyền chuỗi kết nối từ frmConnection sang form frmMain

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN