[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng

Bài tập

Giả sử bạn là kế toán cho một công ty. Bạn cần viết một chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được). Với các thông số sau (mình chỉ đưa ra các con số này cho dễ tính toán):
30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu
20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu
10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{

int thuesuat;
float luong,sothue,luongrong=0;
cout << "Nhap so tien luong : ";
cin>>luong;
if(luong>15)
{
sothue=luong*30/100;
thuesuat=30;
}
else if(luong>=7)
{
sothue=luong*20/100;
thuesuat=20;
}
else
{
sothue=luong*10/100;
thuesuat=10;
}
luongrong=luong-sothue;
cout << "Luong = " << luong << endl;
cout << "Thue thu nhap voi muc thue suat " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
cout << "So tien luong ban nhan la = " << luongrong << endl;
return 0;
}


[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:
Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
long int sophut,phi=0;
float tong;
const int phicodinh=25;
cout << "Nhap so phut da su dung : ";
cin>>sophut;
if(sophut>200)
phi=(sophut-200)*200+150*400+50*600;
else if(sophut>50)
phi=(sophut-50)*400+50*600;
else
phi=sophut*600;
tong=0.01*phi+phicodinh;
cout << "Ban da goi " << sophut << " phut." << endl;
cout << "So tien phai nop cua ban la " << tong;

return 0;
}

[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được tùy theo mức doanh số bán hàng.

Bài tập

Cửa hàng của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác và sau mỗi tháng bạn cần tính toán số tiền hoa hồng bạn nhận được. Với mức hoa hồng theo doanh số bán hàng như sau:
5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu.
10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu.
20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.
Dựa vào dữ liệu trên, bạn viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{

long int doanhso;
float hoahong;
cout << "Nhap gia tri tong doanh so ban hang : " << endl;
cin>>doanhso;
if(doanhso<=100)
{
hoahong=doanhso*5/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
else if(doanhso<=300)
{
hoahong=doanhso*10/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
else if(doanhso>300)
{
hoahong=doanhso*20/100;
cout << "Voi tong doanh so la " << doanhso << ", ";
cout << "Thi hoa hong nhan duoc la " << hoahong;
}
return 0;
}

[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Theo các nguyên tắc:
Nếu a và b cùng bằng 0 thì phương trình vô nghiệm.
Nếu a=0 thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).
Nếu b2-4ac là âm, thì phương trình vô nghiệm.
Nếu không, phương trình có hai nghiệm.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{

float a,b,c,d,x1,x2;
cout << "Nhap ba he so a, b, c tuong ung la: " << endl;
cin>>a>>b>>c;
if(!a){
if(!b)
cout << "Ca a va b khong the cung bang 0 trong phuong trinh ax^2 + bx + c = 0" << "\n";
else
{
d=-c/b;
cout << "Phuong trinh co nghiem duy nhat : " << d << endl;
}
}
else
{
d=b*b-4*a*c;
if(d>0)
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
cout << "Nghiem thu nhat x1 = " << x1 << endl;
cout << "Nghiem thu hai x2 = " << x2 << endl;
}

return 0;
}
Quay lai>>>

[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh

Bài tập

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh. Chương trình nhập 3 điểm là điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và xác định học lực dựa trên nguyên tắc:
Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.
Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B
Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C
Điểm trung bình <5.0 là hạng F

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF với nhiều lệnh ELSE theo sau cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip>  
using namespace std;  
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float x; 
  float y; 
  float z; 
  float trungbinh; 
  cout<<"Nhap ba diem (diem kiem tra, diem giua ky va diem cuoi ky) tuong ung la:"; 
  cin>>x>>y>>z; 
  trungbinh=(x+y+z)/3;     
  if(trungbinh>=9.0)cout<<"Hang A"; 
  else if((trungbinh>=7.0) && (trungbinh<90)) cout<<"Hang B"; 
  else if((trungbinh>=5.0) && (trungbinh<70))cout<<"Hang C"; 
  else if(trungbinh<5.0) cout<<"Hang F"; 
  else cout<<"Khong hop le";  
  cout<<"\n";  
  return 0; 
}

[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Bài tập

Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF-ELSE cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip>  
using namespace std;  
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int a,b,c,max;
  cin>>a>>b>>c;
  max=a; //Gia su gia tri dau tien la lon nhat
  if(max<b) max=b; // So sanh max voi b va cap nhat gia tri lon nhat nay
  if(max<c) max=c; //So sanh max voi c va cap nhat gia tri lon nhat nay
  cout<<"Gia tri lon nhat cua ba so la: "<<max; //Ket qua 
  return 0; 
}
Chương trình viết bằng ngôn ngữ C sẽ như sau:


Quay lai>>>

[Tu hoc lap trinh C/C++] Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập dữ liệu từ bàn phím, sử dụng lệnh IF-ELSE cho điều kiện và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main(){
int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : " << endl;
cin>>x;
if(x>100)
{
cout << x << " la lon hon 100." << endl;
}
else
{
cout << x << " la nho hon 100." << endl;
}
return 0;
}

[Tu hoc lap trinh C/C++]Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10

Bài tập

Giả sử bạn là một nhân viên chịu trách nhiệm nhập tên danh sách báo danh của các học sinh đến độ tuổi vào lớp 10. Bạn cần viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh IF-ELSE và sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int tuoi;
cout << "Nhap tuoi hoc sinh : " << endl;
cin>>tuoi;
if(tuoi==16)
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
else
{
cout << "Tuoi cua hoc sinh la " << tuoi << " tuoi." << endl;
cout << "Hoc sinh khong du tuoi vao lop 10 !" << endl;
}
return 0;
}
Quay lai>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN