[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giá trị trung bình cộng của các phần tử có trong mảng.

Bài tập

Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm để tính giá trị trung bình của các giá trị nguyên được nhập từ bàn phím. Các giá trị nguyên được lưu trữ trong mảng một chiều và được truyền tới hàm có tên là avg.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.

Code viết trên Dev C++
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
double avg(int arr[],int size){ //khong xac dinh kich co mang giua hai dau [ va ]
  int sum=0;
  double r;
  for(int i=0;i<size;i++)
    sum+=arr[i];
  r=(double)sum/size;
  return(r);
}
int main(){
  int n;
  cout<<"Nhap so cac so nguyen:";
  cin>>n;
  int arr[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<"Gia tri "<<i+1<<": ";
    cin>>arr[i];
  }

cout<<"Gia tri trung binh="<<avg(arr,n)<<endl; //chi dat ten cho mang khi ham duoc goi
return 0;
}
Bài tập có lời giải.

[Tự học lập trình C/C++] Sắp xếp số bằng cách sử dụng nạp chồng.

Bài tập

Sử dụng nạp chồng hàm để xếp thứ tự 10 số nguyên, hoặc 10 giá trị long hoặc 10 giá trị double trong cùng một chương trình C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void hamsapxep(int danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  int temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
void hamsapxep(float danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  float temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
void hamsapxep(double danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  double temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int danhsach[]={11,2,15,14,6,22,26,32,9,20}; 
 hamsapxep(danhsach); 
 
 return 0; 
 }
Quay lại>>>

[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giai thừa

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng hàm trong C++.
giai thừa - tinhoccoban.net

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

//ham
long giaithua(int);

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;

   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap so :";
   cin>>n;

   // Goi ham giaithua
   cout<<"Gia tri giai thua cua " <<n<< " la "<<giaithua(n);
   
   return 0;
 }

// Ham giaithua
long giaithua(int n)
{
  int counter;
  long fact = 1;

   //vong lap for
   for (int counter = 1; counter <= n; counter++)
   {
     fact = fact * counter;
   }

 return fact;
}
Download code tính giai thừa miễn phí


Quay lại>>>

[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 3 số nhập vào.

Bài tập

Viết chương trình C++ nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử dụng hàm trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
int giatrimax(int a,int b,int c){ 
   if(a>b){ 
   if(a>c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b>c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int giatrimin(int a,int b,int c){ 
   if(a<b){ 
   if(a<c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b<c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a,b,c; 
 cout<<"Nhap ba so nguyen:"; 
 cin>>a>>b>>c; 
 cout<<"Gia tri lon nhat="<<giatrimax(a,b,c);cout<<"\n"; 
 cout<<"Gia tri nho nhat="<<giatrimin(a,b,c); 
 cout<<"\n"; 
 
 return 0; 
 }

Quay lại>>>

[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm in ra màn hình bảng cửu chương

Bài tập

Viết chương trình C++ để in một bảng nhân như sau:
1*1=1          2*1=2                   3*1=3         ……  9*1=1
1+2=2         2*2=4                   3*2=6          ……  9*2=18
…….           …….                   …….           ……  …….
1*9=9         2*8=18                 3*9=27         ……  9*9=81

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void bangnhan(){ 
   int i,j; 
   for(i=2;i<10;i++){ 
   for(j=1;j<10;j++) 
   cout<<j<<"*"<<i<<"="<<j*i<<"\t"; 
   cout<<"\n";} 
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 bangnhan(); 
 
 return 0; 
}
Download code chương trình C++ in ra bảng cửu chương miễn phí


Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN