[Tự học lập trình C] Cấu trúc chương trình C

Ngôn ngữ lập trình C rất mềm dẻo, rất dễ dàng để viết và không có quy định chặt chẽ, chỉ cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định là trình biên dịch có thể chạy được chương trình bạn viết ra. Tuy có thể viết rất tự do như vậy chúng ta cũng nên đặt ra quy tắc để khi đọc lại, bảo trì... dễ dàng hơn.
Cấu trúc chương trình C - tinhoccoban.net

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm được người lập trình tổ chức để giải quyết một hoặc một số công việc nào đó của bài toán cần giải quyết. Một chương trình C để có thể thực thi được luôn cần phải có hàm main().
Cấu trúc cơ bản của chương trình như sau:
•    Các #include ( dùng để khai báo sử dụng các hàm chuẩn)
•    Các #define  ( dùng để định nghĩa các hằng )
•    Khai báo các đối tượng dữ liệu ngoài ( biến, mảng, cấu trúc vv..).
•    Khai báo nguyên mẫu các hàm.
•    Hàm main().
•    Định nghĩa các hàm ( hàm main có thể đặt sau hoặc xen vào giữa các hàm khác).
#include <stdio.h>
//Khai báo sử dụng thư viện xuất/nhập chuẩn của C
void main(void)
{
double dx,dy; //Khai báo 2 biến dx,dy có kiểu số thực
//kiểu số thực
printf("\n Nhap x va y"); //xuất dữ liệu ra màn hình
scanf("%lf%lf",&x,&y); //nhập dữ liệu từ bàn phím //và lưu vào vùng địa chỉ //cấp cho 2 biến x,y*/
}
@Lưu ý: Một số qui tắc cần nhớ khi viết chương trình:
- Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng nhưng phải kết thúc bằng dấu (;).
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ