[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giá trị trung bình cộng của các phần tử có trong mảng.

Bài tập

Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm để tính giá trị trung bình của các giá trị nguyên được nhập từ bàn phím. Các giá trị nguyên được lưu trữ trong mảng một chiều và được truyền tới hàm có tên là avg.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.

Code viết trên Dev C++
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
double avg(int arr[],int size){ //khong xac dinh kich co mang giua hai dau [ va ]
  int sum=0;
  double r;
  for(int i=0;i<size;i++)
    sum+=arr[i];
  r=(double)sum/size;
  return(r);
}
int main(){
  int n;
  cout<<"Nhap so cac so nguyen:";
  cin>>n;
  int arr[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<"Gia tri "<<i+1<<": ";
    cin>>arr[i];
  }

cout<<"Gia tri trung binh="<<avg(arr,n)<<endl; //chi dat ten cho mang khi ham duoc goi
return 0;
}
Bài tập có lời giải.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ