[Tự học lập trình C/C++] Sắp xếp số bằng cách sử dụng nạp chồng.

Bài tập

Sử dụng nạp chồng hàm để xếp thứ tự 10 số nguyên, hoặc 10 giá trị long hoặc 10 giá trị double trong cùng một chương trình C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void hamsapxep(int danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  int temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
void hamsapxep(float danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  float temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
void hamsapxep(double danhsach[]){ 
  
  int i,j; 
  double temp; 
   for(i=0;i<10;i++) 
   for(j=0;j<10;j++) 
   if(danhsach[j]>danhsach[j+1]){ 
     temp=danhsach[j]; 
     danhsach[j]=danhsach[j+1]; 
     danhsach[j+1]=temp; 
    } 
 
    for(i=0;i<10;i++)cout<<danhsach[i]<<"\n"; 
   
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int danhsach[]={11,2,15,14,6,22,26,32,9,20}; 
 hamsapxep(danhsach); 
 
 return 0; 
 }
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ