[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giai thừa

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng hàm trong C++.
giai thừa - tinhoccoban.net

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include<iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

//ham
long giaithua(int);

int main()
{

   // Khai bao bien
   int counter, n;

   // Nhap gia tri
   cout<<"Nhap so :";
   cin>>n;

   // Goi ham giaithua
   cout<<"Gia tri giai thua cua " <<n<< " la "<<giaithua(n);
   
   return 0;
 }

// Ham giaithua
long giaithua(int n)
{
  int counter;
  long fact = 1;

   //vong lap for
   for (int counter = 1; counter <= n; counter++)
   {
     fact = fact * counter;
   }

 return fact;
}
Download code tính giai thừa miễn phí


Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ