[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 3 số nhập vào.

Bài tập

Viết chương trình C++ nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử dụng hàm trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
int giatrimax(int a,int b,int c){ 
   if(a>b){ 
   if(a>c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b>c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int giatrimin(int a,int b,int c){ 
   if(a<b){ 
   if(a<c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b<c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a,b,c; 
 cout<<"Nhap ba so nguyen:"; 
 cin>>a>>b>>c; 
 cout<<"Gia tri lon nhat="<<giatrimax(a,b,c);cout<<"\n"; 
 cout<<"Gia tri nho nhat="<<giatrimin(a,b,c); 
 cout<<"\n"; 
 
 return 0; 
 }

Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN