[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 3 số nhập vào.

Bài tập

Viết chương trình C++ nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử dụng hàm trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
int giatrimax(int a,int b,int c){ 
   if(a>b){ 
   if(a>c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b>c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int giatrimin(int a,int b,int c){ 
   if(a<b){ 
   if(a<c) return(a); 
   else return(c);} 
   else if(b<c) return(b); 
   else return(c); 
   
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int a,b,c; 
 cout<<"Nhap ba so nguyen:"; 
 cin>>a>>b>>c; 
 cout<<"Gia tri lon nhat="<<giatrimax(a,b,c);cout<<"\n"; 
 cout<<"Gia tri nho nhat="<<giatrimin(a,b,c); 
 cout<<"\n"; 
 
 return 0; 
 }

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ