[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm in ra màn hình bảng cửu chương

Bài tập

Viết chương trình C++ để in một bảng nhân như sau:
1*1=1          2*1=2                   3*1=3         ……  9*1=1
1+2=2         2*2=4                   3*2=6          ……  9*2=18
…….           …….                   …….           ……  …….
1*9=9         2*8=18                 3*9=27         ……  9*9=81

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void bangnhan(){ 
   int i,j; 
   for(i=2;i<10;i++){ 
   for(j=1;j<10;j++) 
   cout<<j<<"*"<<i<<"="<<j*i<<"\t"; 
   cout<<"\n";} 
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 bangnhan(); 
 
 return 0; 
}
Download code chương trình C++ in ra bảng cửu chương miễn phí


Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ