[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm in ra màn hình bảng cửu chương

Bài tập

Viết chương trình C++ để in một bảng nhân như sau:
1*1=1          2*1=2                   3*1=3         ……  9*1=1
1+2=2         2*2=4                   3*2=6          ……  9*2=18
…….           …….                   …….           ……  …….
1*9=9         2*8=18                 3*9=27         ……  9*9=81

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
#include<cmath> 
 
using namespace std; 
 
void bangnhan(){ 
   int i,j; 
   for(i=2;i<10;i++){ 
   for(j=1;j<10;j++) 
   cout<<j<<"*"<<i<<"="<<j*i<<"\t"; 
   cout<<"\n";} 
   } 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 bangnhan(); 
 
 return 0; 
}
Download code chương trình C++ in ra bảng cửu chương miễn phí


Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN