[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm cộng trừ nhân chia

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.
===================================================
MENU
===================================================
1. Cong
2. Tru
3. Nhan
4. Chia
5. Chia lay phan du
Nhap lua chon cua ban: 1
Nhap hai so: 23 2
Ket qua: 25
Tiep tuc? y
Tiếp đó, bạn hỏi người dùng xem họ có muốn tiếp tục chương trình với các tùy chọn khác không. Nếu họ chọn y hoặc Y, thì chương trình sẽ tiếp tục nhắc người dùng lựa chọn một lần nữa, nếu không, chương trình sẽ kết thúc.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
void displaymenu(){ 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"             MENU                 "<<"\n"; 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"   1. Cong"<<"\n"; 
cout<<"   2. Tru"<<"\n"; 
cout<<"   3. Nhan"<<"\n"; 
cout<<"   4. Chia"<<"\n"; 
cout<<"   5. Chia lay phan du"<<"\n"; 
   } 
int Cong(int a,int b){ 
  return(a+b); 
} 
 
int Tru(int a, int b){ 
  return(a-b); 
} 
 
int Nhan(int a, int b){ 
  return(a*b); 
} 
float Chia(int a,int b){ 
   return(a/b); 
} 
int Phandu(int a, int b){ 
  return(a%b); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 //hien thi menu 
displaymenu(); 
int luachon; 
int a; 
int b; 
char confirm; 
do 
{ 
cout<<"Nhap lua chon cua ban (1-5):"; 
cin>>luachon; 
cout<<"Nhap hai so nguyen:"; 
cin>>a>>b; 
cout<<"\n"; 
switch(luachon){ 
 case 1:cout<<"Ket qua:"<<Cong(a,b);break; 
 case 2:cout<<"Ket qua:"<<Tru(a,b);break; 
 case 3:cout<<"Ket qua:"<<Nhan(a,b);break; 
 case 4:cout<<"Ket qua:"<<Chia(a,b);break; 
 case 5:cout<<"Ket qua:"<<Phandu(a,b);break; 
 default:cout<<"Khong hop le"; 
          }          
cout<<"\nNhan y hoac Y de tiep tuc:"; 
    cin>>confirm; 
}while(confirm=='y'||confirm=='Y'); 
 
  return 0; 
}
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ