[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm cộng trừ nhân chia

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.
===================================================
MENU
===================================================
1. Cong
2. Tru
3. Nhan
4. Chia
5. Chia lay phan du
Nhap lua chon cua ban: 1
Nhap hai so: 23 2
Ket qua: 25
Tiep tuc? y
Tiếp đó, bạn hỏi người dùng xem họ có muốn tiếp tục chương trình với các tùy chọn khác không. Nếu họ chọn y hoặc Y, thì chương trình sẽ tiếp tục nhắc người dùng lựa chọn một lần nữa, nếu không, chương trình sẽ kết thúc.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
void displaymenu(){ 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"             MENU                 "<<"\n"; 
cout<<"==================================================="<<"\n"; 
cout<<"   1. Cong"<<"\n"; 
cout<<"   2. Tru"<<"\n"; 
cout<<"   3. Nhan"<<"\n"; 
cout<<"   4. Chia"<<"\n"; 
cout<<"   5. Chia lay phan du"<<"\n"; 
   } 
int Cong(int a,int b){ 
  return(a+b); 
} 
 
int Tru(int a, int b){ 
  return(a-b); 
} 
 
int Nhan(int a, int b){ 
  return(a*b); 
} 
float Chia(int a,int b){ 
   return(a/b); 
} 
int Phandu(int a, int b){ 
  return(a%b); 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 //hien thi menu 
displaymenu(); 
int luachon; 
int a; 
int b; 
char confirm; 
do 
{ 
cout<<"Nhap lua chon cua ban (1-5):"; 
cin>>luachon; 
cout<<"Nhap hai so nguyen:"; 
cin>>a>>b; 
cout<<"\n"; 
switch(luachon){ 
 case 1:cout<<"Ket qua:"<<Cong(a,b);break; 
 case 2:cout<<"Ket qua:"<<Tru(a,b);break; 
 case 3:cout<<"Ket qua:"<<Nhan(a,b);break; 
 case 4:cout<<"Ket qua:"<<Chia(a,b);break; 
 case 5:cout<<"Ket qua:"<<Phandu(a,b);break; 
 default:cout<<"Khong hop le"; 
          }          
cout<<"\nNhan y hoac Y de tiep tuc:"; 
    cin>>confirm; 
}while(confirm=='y'||confirm=='Y'); 
 
  return 0; 
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN