[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm in ra số kế tiếp của số vừa nhập.

Bài tập

Viết chương trình C++ để in ra màn hình số kế tiếp của số nguyên bạn vừa nhập.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn định nghĩa một hàm value(int x) như dưới đây để tính số kế tiếp của số bạn vừa nhập và sử dụng lệnh count để in ra màn hình kết quả.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
void value(int);

int main()
{
int x;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>x;
cout << "So ngay sau cua " << x << " la ";
value(x);
return 0;
}
void value(int x)
{
x++;
cout << x << "." << endl;
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ