[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm tính lập phương trong C

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và tìm lập phương của số đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn định nghĩa một hàm lapphuong(int x) để tìm lập phương của một số, sau đó sử dụng lệnh count để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int lapphuong(int x); //la prototype.
int main()
{
int a;
cout << "Nhap mot so nguyen : ";
cin>>a;
cout << "Gia tri lap phuong cua " << a << " la : " << lapphuong(a) << endl; //goi ham lapphuong(a).
return 0;
}
//dinh nghia ham
int lapphuong(int x)
{
int y;
y=x*x*x;
return(y);
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ