[Tự học lập trình C/C++] Chuỗi trong lập trình C.

Bài tập
Viết một chương trình C++ để nhập một chuỗi từ bàn phím và in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng hàm strlen để tìm độ dài của chuỗi, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <string.h>
using namespace std; 
int main()
{
int slength;
char x[81]; //cho phep nguoi dung nhap mot chuoi co do dai toi da la 80 ky tu.
cout << "Nhap chuoi : " << endl;
cin>>x;
slength=strlen(x);
cout << "Do dai cua chuoi " << x << " la " << slength << "." << endl;
return 0;
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ