[Tự học lập trình C/C++] Mảng con trỏ

Bài tập 3


Viết một chương trình C++ để nhận 5 giá trị nguyên từ bàn phím. 5 giá trị này sẽ được lưu trữ trong một mảng bởi sử dụng một con trỏ. In các phần tử của mảng theo thứ tự đảo ngược bởi sử dụng một con trỏ.
#include<iostream> 
#include<conio.h>
using namespace std; 
   int main() 
    { 
     int arr[5],i; 
     int *p=arr; 
     cout<<"Nhap 5 so:"; 
     cin>>*p>>*(p+1)>>*(p+2)>>*(p+3)>>*(p+4); 
     cout<<"Cac so ban vua nhap theo thu tu dao nguoc la:\n"; 
     for(i=4;i>=0;i--) 
        cout<<*(p+i)<<endl;      
     return 0;  
    }
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ