[Tự học lập trình C/C++] Lưu trữ mảng bằng danh sách con trỏ.

Bài tập 2


Viết một chương trình C++ để nhận 5 giá trị nguyên từ bàn phím. 5 giá trị này sẽ được lưu trữ trong một mảng bởi sử dụng một con trỏ. Sau đó, in các phần tử của mảng trên màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include<iostream> 
#include<conio.h>
using namespace std; 
   int main() 
    { 
     int arr[5],i; 
     int *p=arr; 
     cout<<"Nhap 5 so:"; 
     cin>>*p>>*(p+1)>>*(p+2)>>*(p+3)>>*(p+4); 
     cout<<"Cac so ban vua nhap la:\n"; 
     for(i=0;i<5;i++) 
        cout<<arr[i]<<endl;     
     return 0;  
    } 
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ