[Tự học lập trình C/C++] Viết hàm con trỏ tìm giá trị lớn nhất trong mảng

Bài tập 1
Sử dụng con trỏ trong C++, bạn hãy viết một chương trình C++ để nhận dữ liệu từ người dùng và tìm giá trị lớn nhất của một tập dữ liệu nội bộ.
Lời giải
Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Mình sử dụng một hàm mà nhận mảng các giá trị dữ liệu và kích cỡ của nó. Hàm này trả về con trỏ mà trỏ tới giá trị lớn nhất.

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int *findMax(int arr[],int n);
int main(){   
   int n,i,*p;    
  cout<<"Nhap so du lieu: ";    
  cin>>n;    
  int arr[n];        
  for(i=0;i<n;i++)     {      
    cout<<"Nhap gia tri thu "<<i+1<<" la :";      
   cin>>arr[i];            
}          
  p=findMax(arr,n);    
  cout<<"Gia tri lon nhat la: "<<*p;    
  getch();    
  return 0;
}   
int *findMax(int data[],int n){    
  int *max=data;    
  int i;   
 for(i=1;i<n;i++){           
   if(*max<*(max+i)) *max=*(max+i);                              
  }    
  return max;}
Quay lại>>>

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ