[Tự học lập trình C/C++] Các lỗi thường gặp trong lập trình

Nguyên tắc sửa lỗi (lỗi / cảnh báo – error / warning (có thể bỏ qua mà không cần sửa, tuy nhiên một số warning nếu không được sửa sẽ làm cho chương trình (CT) chạy không đúng · Kích đôi chuột vào thông báo lỗi để nhảy đến vị trí có lỗi trong chương trình (CT).
Các lỗi thường gặp trong lập trình - tinhoccoban.net

  Mục lục seri các bài viết hướng dẫn tự học lập trình C/C++:


· Đọc dòng chứa con trỏ hoặc dòng trên (dưới) để sửa lỗi.
· Nếu không tìm thấy lỗi thì phải dò lỗi từ đầu CT đến dòng chứa con trỏ (có thể là do lỗi ở phần trên của dòng chứa con trỏ chứ không phải ở dòng chứa con trỏ (hoặc dòng trên nó)).
· Các lỗi ngữ nghĩa (CT vẫn thực thi nhưng kết quả sai) trình biên dịch C++ không phát hiện được:
Một số từ English thông dung trong lap trình
Undeclared : không khai báo
unable: không thể
undefined : không xác định
Incorrectly: ko chính xác
Symbol : biểu tượng
Statement: câu lệnh, khai báo
Parameter: tham số
Argument: đối số
Declaration: kê khai
Terminated: chấm dứt
Syntax : cú pháp
Constant: hằng số
Expression: biểu thức
1. ( expected: thiếu ‘(‘ 
2. ) expected: thiếu ‘)’
3. , expected: thiếu ‘,’
4. : expected after private: thiếu ‘:’ sau private
5. : expected after protected: thiếu ‘:’ sau protected
6. : expected after public: thiếu ‘:’ sau public
7. < expected: thiếu dấu <
8. { expected:thiếu dấu {
9. } expected: thiếu dấu }
10. Array bounds missing ]: thiếu ‘]’ bao dãy
11. Array must have at least one element: dãy phải có ít nhất một phần tử
12. Array size too large: kích cỡ dãy quá lớn
13. Body already defined for this function: nội dung hàm này đã được viết.
14. Call of nonfunction: tên được gọi không được khai báo như một hàm, do khai báo hàm không chính xác hoặc viết sai tên hàm.
15. Cannot cast from 'type1' to 'type2': không thể ép từ kiểu ‘type1’ đến kiểu 'type2'
16. Cannot convert 'type1' to 'type2': không thể chuyển đổi 'type1' thành 'type2'
17. Cannot modify a const object: không thể thay đổi một đối tượng hằng (const)
18. Cannot overload 'main': không thể định nghĩa chồng hàm main
19. Cannot use tiny or huge memory model with Windows: không thể sử dụng mô hình bộ nhớ tiny hoặc huge với Windows
20. Cannot open such file or directory “xxx”: không thể mở file hoặc thư mục xxx
21. Cannot open “Debug\..” for writting: không thể mở file Debug\.. để ghi (hãyđóng CT đã chạy trước đây để có thể chạy lại CT)
22. Case outside of switch: ‘case’ bên ngoài switch
23. Case statement missing ‘:’: ‘case’ thiếu dấu ‘:’
24. Character constant must be one or two characters long: hằng ký tự chỉ có thể là một ký tự (‘a’) hoặc hai ký tự (‘\n’)
25. Compound statement missing }: thiếu dấu } cho khối lệnh (câu lệnh phức).
26. Constant expression required: dãy phải được khai báo với kích thước là hằng số(thường là do khai báo hằng (#define) không đúng).
27. Constant variable 'variable' must be initialized: biến có kiểu const phải được khởi tạo (vì ta không thể gán giá trị cho biến có kiểu const trong quá trình thi hành CT). Thực hành nhập môn lập trình 10
28. Could not find a match for argument(s): các đối số không phù hợp (kiểm tra lại khai báo hàm và các đối số truyền vào)
29. Could not find file 'filename': không thể tìm file 'filename'
30. Declaration does not specify a tag or an identifier: khai báo (kiểu struct hoặc kiểu union) không chứa thành phần
31. Declaration is not allowed here: không cho phép khai báo ở đây
32. Declaration missing ‘;’: khai báo thiếu dấu ‘;’
33. Declaration syntax error: khai báo sai lỗi cú pháp
34. Declaration terminated incorrectly: kết thúc khai báo không chính xác
35. Declaration was expected: khai báo được mong muốn ở đây nhưng không tìm thấy
36. Default argument value redeclared: giá trị của tham số mặc định bên trong hàm bị thay đổi
37. Default argument value redeclared for parameter 'parameter': giá trị của tham số (đối số) mặc định 'parameter' bên trong hàm bị thay đổi
38. Default expression may not use local variables: một biểu thức tham số (đối số)mặc định bên trong hàm không được phép sử dụng tham số khác
39. Default outside of switch: default bên ngoài switch
40. Default value missing: tham số theo sau một tham số mặc định phải có giá trị mặc định
41. Default value missing following parameter 'parameter': thiếu giá trị mặc định cho tham số 'parameter' (vì nó theo sau một tham số mặc định nên phải có giá trị mặc định)
42. Define directive needs an identifier: khai báo define cần có một tên
43. Delete array size missing ]: thiếu ‘]’ khi hủy một dãy
44. Division by zero: chia cho 0
45. do statement must have while: do phải có while 
46. do-while statement missing :) do-while thiếu dấu ‘(’
47. do-while statement missing ): do-while thiếu dấu ‘)’
48. do-while statement missing ;: do-while thiếu dấu ‘;’
49. Duplicate case: mỗi case trong switch phải có giá trị đi kèm
50. Enum syntax error: khai báo kiểu enum sai cú pháp
51. Expression expected: một biểu thức được mong muốn ở đây nhưng ký hiệu hiện thời không thể bắt đầu cho một biểu thức
52. Expression of scalar type expected: mong muốn biểu thức có kiểu vô hướng. Các toán tử !, ++, và – yêu cầu một biểu thức có kiểu vô hướng (char, short, int,long, enum, float, double, long double, pointer)
53. Expression syntax: cú pháp biểu thức
54. File name too long: tên file qúa dài
55. For statement missing ‘(‘: câu lệnh for thiếu ‘(’
56. For statement missing ): câu lệnh for thiếu ‘)’
57. For statement missing ;: câu lệnh for thiếu ‘)’
58. 'function' cannot return a value: hàm không thể trả về giá trị (nó là hàm void)
59. 'function' must be declared with no parameters: hàm phải được khai báo với không tham số 
60. 'function' must be declared with one parameter: hàm phải được khai báo với một tham số Thực hành nhập môn lập trình11
61. 'function' must be declared with two paraameters: hàm phải được khai báo với một tham số
62. 'function1' cannot be distinguished from 'function2': không thể phân biệt 'function1' với 'function2'
63. Function 'function' should have a prototype: hàm 'function' nên có tiêu đề.
64. Function call missing ): thiếu dấu ‘)’ khi gọi hàm.
65. Function should return a value: chưa trả về giá trị cho hàm
66. 'identifier' cannot start a parameter declaration: 'identifier' không thể bắt đầu cho khai báo một tham số
67. 'identifier' is not a member of struct: 'identifier' không phải là thành phần của struct
68. 'identifier' is not a non-static member and can't be initialized here: 'identifier' không phải là một biến tĩnh và không thể được khởi tạo ở đây
69. 'identifier' is not a parameter: 'identifier' không phải là một tham số
70. Identifier expected: mong muốn một định danh
71. If statement missing :) câu lệnh if thiếu ‘(‘
72. If statement missing ): câu lệnh if thiếu ‘)‘
73. Illegal character 'character' (0x'value'): hằng ký tự sai
74. Illegal structure operation: toán tử trên struct không đúng (chỉ có thể là: ‘.’, &,=)
75. Illegal use of floating point: toán tử trên số thực chấm động không đúng (chỉ có thể là: SHL, SHR, AND, OR, XOR, NOT, ? :, *, …)
76. Improper use of typedef 'identifier': kiểm tra khai báo 'identifier' ở dòng typedef
77. Incorrect number format: định dạng số không đúng
78. Incorrect use of default: sau default không có dấu ‘:’
79. Invalid use of dot: sử dụng dấu ‘.’ không đúng, ví dụ:
struct foo {
int x;
int y;
}p = {0,0};
int main (…)
{
p.x++; /* Đúng */
p. y++; /* Sai: Invalid use of dot */
return 0;
}
80. Lvalue required: thành phần bên trái của lệnh gán phải là biến
81. main must have a return type of int: hàm main phải return về kiểu int
82. Misplaced break: break không nằm trong switch hoặc một vòng lặp
83. Misplaced continue: continue không nằm trong một vòng lặp
84. Misplaced else: else không có if
85. Missing xxx before yyy: thiếu xxx trước yyy
86. Missing function header (old-style): sai tiêu đề ở phần định nghĩa hàm (có thểmthừa dấu ; sau tiêu đề)
87. Multiple declaration for 'identifier': trùng khai báo cho 'identifier'
88. Need an identifer to declare: cần một định danh cho khai báo
89. No : following the ?: không có : sau ? trong cấu trúc tam phân (… ? … : … ) Thực hành nhập môn lập trình 12
90. Not an allowed type: không cho phép kiểu này (chẳng hạn, không thể trả về dữ liệu kiểu mảng tĩnh cho hàm)
91. Numeric constant too large: hằng số quá lớn
92. new line in constant: thiếu dấu ”
93. operator [] missing ]: toán tử [] thiếu ]
94. sizeof may not be applied to a function: toán tử sizeof không thể áp dụng cho hàm
95. Size of 'identifier' is unknown or zero: kích thước của 'identifier' không biết hoặc là 0
96. Size of the type is unknown or zero: kích thước của kiểu không biết hoặc là 0
97. Statement missing ‘;’: thiếu dấu ‘;’
98. Structure size too large: kích thước của struct quá lớn
99. Switch selection expression must be of integral type: biểu thức chọn của switch phải là kiểu nguyên
100. unexpected end of file: thiếu }
101. xxx undeclared identifier: thiếu khai báo xxx


C++ là mt ngôn ng mnh, đa nn tng. Vic hc lp trình C++ không phi là chuyn đơn gin như nói là có th làm được mà nó là mt quá trình tích lũy kinh nghim trên cơ s thc hành thường xuyên. Nhng người mi bt đu vi ngôn ng này thường gp phi nhng li làm h sm nn lòng, nhưng thc s nhng li đó có quá khó không? Vì vy bài viết này s c gng gii thích mt s li cơ bn thường gp phi đi vi nhng ai mi bt đu (beginners) hc lp trình C++.
102. Không khai báo biến (Undeclared Variables)
int main()
{
  cin>>x;
  cout<<x;
}
Ti sao chương trình trên li b li nh
–  Lý do là trình biên dch ca bn không biết x là cái gì. Bn cn phi khai báo biến x. Ví d như:
int main()
{
  int x;
  cin>>x;
  cout<<x;
}
–> Hãy nh khai báo biến.
103. Không khi to giá tr cho biến (uninitialized variable)
Hãy xem đon chương trình dưới đây:
int count;
while(count<100)
{
  cout<<count;
}
Bn t hi, ti sao chương trình li không in ra gì hết vy?
Lưu ý rng, đon chương trình trên, biên count chưa được khi to giá tr. Vì vy khi chương trình chy nó có th là giá tr bt k nào trong dãy các s nguyên (int). Có th nó s có giá tr là 586 chng hn, vy thì nó s không vào trong vòng lp while khiến cho kết qu chương trình b sai, có th chương trình s in ra kết qu là các giá tr rác t 1000 đến 99.
–> Nên nh khi to giá tr cho biến.
04. Thiết lp mt biết vi mt giá tr chưa khi to
int a, b;
int sum=a+b;
cout<<"Enter two numbers to add: ";
cin>>b;
cout<<"The sum is: "<<sum;

When Run:
Enter two numbers to add: 
1
3
The sum is: -1393
Có gì sai vi chương trình trên?
Thông thường các lp trình viên mi bt đu tin rng các biến làm vic ging như phương trình (equations). Nếu bn ch đnh mt biến bng kết qu ca mt toán t trên nhiu biến khác mà bt c khi nào nhng thay đi biến s ( đây là a và b), giá tr ca biến cũng s thay đi. Trong C++, phép gán (assignment) không làm vic trong trường hp này: đó là mt cách đi phó. Khi bn gán giá tr cho mt biến, nó có có giá tr đó cho đến khi bn gán cho nó mt giá tr khác. Trong chương trình ví d trên, bi vì a, b không được khi to giá tr nên tng ca chúng s là mt giá tr rác ngu nhiên.
Có th sa chương trình trên như sau:
int a, b;
int sum;
cout<<"Enter two numbers to add: ";
cin>>b;
cin>>a;
sum=a+b;
cout<<"The sum is: "<<sum;

105. S dng mt du bng trong phép so sánh (Using the single equal sign to check equality)
char x='Y';
while(x='Y')
{
  //...
   cout<<"Continue? (Y/N)";
  cin>>x;
}
Ti sao vòng lp ca tôi không bao gi kết thúc?
Nếu bn s dng mt du bng trong phép so sánh, chương trình ca bn thay vì so sánh giá tr bên trái có đúng vi giá tr bên phi hay không thì nó s thc hin phép gán giá tr bên phi cho bên trái, và phép gán này tt nhiên tr v giá tr TRUE. Do đó vòng lp không bao gi kết thúc. Do đó bn nên nh s dng == cho phép so sánh ca mình. Và li khuyên trong trường hp này là nên đt biến phía bên phi giá tr đ cho chương trình báo li thay vì thc hin mt vòng lp vô hn. Chương trình có th viết li như sau:
char x='Y';
while('Y'==x)
{
  //...
  cout<<"Continue? (Y/N)";
  cin>>x;
}

106. Không khai báo hàm (Undeclared function)
int main()
{
     menu();
}

void menu(){  //...}
Chương trình trên đã xy ra li gì?
Trình biên dch không biết hàm menu() được khai báo trong hàm main() là cái gì. Lý do là bn đã đnh nghĩa hàm menu() phía dưới hàm main(). Do đó bn nên viết hàm menu() phía trên hàm main(), hoc s dng mt khai báo nguyên mu (prototype ) cho hàm menu() ca bn nếu bn mun đnh nghĩa nó bên dưới hàm main(), ging như:
void menu();

int main()
      menu();
}

void menu(){  ...}

107. Tha du chm phy (Extra semicolons)
int x;
for(x=0; x<100; x++);
    cout<<x;
Output chương trình ca bn là bao nhiêu? Có thc s là tng t 0 99?
Tt nhiên kết qu chương trình đưa ra không phi theo ý bn mun. Bi vì trong chương trình trên bn đã tha mt du chm phy (;) sau vòng lp for. Nếu bn đt tha mt du chm phy bt k nơi nào trong chương trình thì thì rt có th chương trình ca bn s báo li. Đon chương trình trên đúng s là:
int x;
for(x=0; x<100; x++)
     cout<<x;

108. Vượt quá gii hn ca mng (Overstepping array boundaries)
int array[10];
//...
for(int x=1; x<=10; x++)
       cout<<array[x];
Câu hi đt ra: Ti sao chương trình có chy ra có kết qu không đúng?
Bn nên nh rng, mt mng khi khai báo s bt đu t phn t s 0 ch không phi là s 1, và kế thúc s là đ dài ca mng khai báo tr đi 1. Ví d, nếu bn có mt mng 10 phn t, phn t đu tiên trong mng ca bn là phn t 0 và phn t cui cùng là phn t th 9. Chương trình trên sa li như sau:
int array[10];
//...
for(int x=0; x<10; x++) 
       cout<<array[x];

109. Lm dng các toán t &&, || (Misusing the && and || operator)
int value;
do
{
  //...
  value=10;
}
while(!(value==10) || !(value==20))
Chương trình trên sai, ti sao ?  Description: Disappointed smile
Bn nên nh mt chút ti công thc ca hàm Boolean là:  !(A || B) tương đương vi  !A && !B
Do đó chương trình đúng s là:
int value;
do
{
  //...
  value=10;
}while(!(value==10) && !(value==20))
Đây ch là bước khi đu trong con đường lp trình. Còn nhiu chướng ngi phía trước. Do đó chúng ta phi c gng tht nhiu!


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ