Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++

[Tự học lập trình C] Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Ngôn ngữ lập trình là phương tiện giao tiếp giữa người lập trình và máy tính. Thông qua ngôn ngữ lập trình, người lập trình tạo nên các chương trình ứng dụng, điều khiển máy tính thực thi các công việc phục vụ các công việc của con người.
Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong bài viết này sẽ giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++. Ngôn ngữ lập trình C++ được phát triển từ ngôn ngữ C, kế thừa sự mềm dẻo của ngôn ngữ C và thêm vào phần lập trình hướng đối tượng.
Trong khi các ngôn ngữ lập trình C hướng tới lập trình chức năng của các chương trình thì ngôn ngữ lập trình C++ tập trung vào hành vi của mỗi đối tượng. Trong phạm vi bài viết, giới thiệu công cụ thực hiện hiện là Turbo C++ 4.0 Windows 7 Windows 8 64 Bit Version, các bạn có thể tìm trên mạng và tải về, cài đặt.
Bộ soạn thảo ngôn ngữ được gọi là IDE, các IDE thông dụng gồm: Turbo C++ , DevCpp, elles C for Windows,  C-Free, Visual C++ 6.0, Visual C++.NET 2003, Visual C++ 2005 Express Edition, Visual C++ 2005.Net, ngoài ra còn có các công cụ hỗ trợ như Edit Plus, Notepad ++, Visual Assist X, dưới đây là IDE Turbo C++ 4.0 Windows 7 Windows 8 64 Bit Version
Giao diện Turbo C++ - http://www.tinhoccoban.net/


Cấu trúc của một chương trình C++
(1):  Khai báo thư viện
(2): [Khai báo các nguyên mẫu hàm của người dùng].
(3): [Các định nghĩa kiểu].
(4): [Các định nghĩa Macro].
(5): [Các định nghĩa biến, hằng].
(6): <kiểu hàm> main ([khai báo tham số]).
(7): {
(8): Thân hàm main
(9): }
(10): Các định nghĩa hàm của người dùng.
Thư viện là tên các file có chứa các hàm sẽ dùng trong chương trình, các thư viện thường dùng như stdio.h, iostream.h, math.h...
Nguyên mẫu hàm là khuôn dạng một hàm sẽ được tạo ra bởi người lập trình, ví dụ khai báo hàm tính tổng như sau int tong(int a, int b); ở đây chỉ khai báo khuôn dạng mà chưa thực hiện việc viết nội dung hàm.
Các định nghĩa kiểu được dùng để khai báo các kiểu có cấu trúc trong C++, chúng ta sẽ được làm quen trong các bài viết sau...
Ngôn ngữ lập trình cũng có tự điển của nó. Từ điển của ngôn ngữ lập trình là các từ khóa, các kiểu dữ liệu cơ bản... ngữ pháp của ngôn ngữ lập trình là các cú pháp của ngôn ngữ lập trình.
Lập trình là quá trình giải quyết một lớp bài toán. Ví dụ: Ta có bài toán, giải phương trình bậc 2 như sau: 3x*x+5x+6 =0 (1). Quá trình giải phương trình bậc 2 tìm được nghiệm của phương trình (1). Tuy nhiên, người lập trình sẽ không giải quyết một bài toán cụ thể mà tổng quát hóa vấn đề lên để đưa bài toán về dạng tổng quát: ax*x+bx+c=0.

[Tự học lập trình C] Hằng - biến - toán tử - biểu thức trong ngôn ngữ lập trình C

[Tự học lập trình C] Nhập xuất dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C

[Tự học lập trình C] Câu lệnh điều khiển rẽ nhánh

[Tự học lập trình C] Câu lệnh lặp với số lần xác định trong ngôn ngữ C.

[Tự học lập trình C] Câu lệnh lặp với số lần không xác định trước

[Tự học lập trình C] Chương trình con và hàm

[Tự học lập trình C] Mảng một chiều

Để tìm bài viết này:-

Ngôn ngữ lập trình C++-

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình.


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ