[Tự học lập trình C] Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C


Bộ ký tự
Ngôn ngữ dùng để giao tiếp .Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ ký tự nào đó. Ngôn ngữ C được xây dựng trên bộ ký tự sau:
26 chữ cái hoa : A B C .. Z    
26 chữ cái thường : a b c .. z
10 chữ số : 0 1 2 .. 9
Các ký hiệu toán học : + - * / = ( )
Ký tự gạch nối : _
Các ký tự khác : . , : ; [ ]  {} ! \ & % # $ ...
Dấu cách (space) dùng để tách các từ.


@Lưu ýKhi viết chương trình, ta không được sử dụng bất kỳ ký tự nào khác ngoài các ký tự trên. 
Từ khóa
 
Từ khoá là những từ được sử dụng để khai báo các kiểu dữ liệu, để viết các toán tử và các câu lệnh. Bảng dưới đây liệt kê các từ khoá của TURBO C:
Asm
break
case
cdecl
Char
const
continue
default
Do
double
else
enum
extern
far
float
for
Goto
huge
if
int
interrupt
long
near
pascal
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
tipedef
union
unsigned
void
volatile
while


@Chú ý:
- Không được dùng các từ khoá để đặt tên cho các hằng, biến, mảng, hàm,... khi đó chương trình sẽ báo lỗi.
- Từ khoá phải được viết bằng chữ thường, ví dụ: viết từ khoá khai báo kiểu nguyên là int chứ không phải là INT. 
Tên
Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, nó không những thể hiện rõ ý nghĩa trong chương trình mà còn dùng để xác định các đại lượng khác nhau khi thực hiện chương trình. Tên thường được đặt cho hằng, biến, mảng, con trỏ, nhãn,… Chiều dài tối đa của tên là 32 ký tự.
Tên biến hợp lệ là một chuỗi ký tự liên tục gồm: Ký tự chữ, số và dấu gạch dưới. Ký tự đầu của tên phải là chữ hoặc dấu gạch dưới. Khi đặt tên không được đặt trùng với các từ khóa.
Ví dụ 1:
Các tên đúng: delta, a_1, Num_ODD, Case
Các tên sai:
3a_1 (ký tự đầu là số)
num-odd (sử dụng dấu gạch ngang)
int (đặt tên trùng với từ khóa)
del ta (có khoảng trắng)
f(x) (có dấu ngoặc tròn)
Ví dụ 1.2: number khác Number
case khác Case (case là từ khóa, do đó bạn đặt tên là Case vẫn đúng)
@Lưu ý: Trong C, tên phân biệt chữ hoa, chữ thường
Kiểu dữ liệu
Có 4 kiểu dữ liệu cơ bản trong C là: char, int, float, double.
TT
Kiểu dữ liệu
Kích thước
Miền giá trị
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
unsigned char
char
enum
unsigned int
short int
int
unsigned long
long
float
double
long double
1 byte
1 byte
2 bytes
2 bytes
2 bytes
2 bytes
4 bytes
4 bytes
4 bytes
8 bytes
10 bytes
0 đến 255
– 128 đến 127
– 32,768 đến 32,767
0 đến 65,535
– 32,768 đến 32,767
– 32,768 đến 32,767
0 đến 4,294,967,295
– 2,147,483,648 đến 2,147,483,647
3.4 * 10–38 đến 3.4 * 1038
1.7 * 10–308 đến 1.7 * 10308
3.4 * 10–4932 đến 1.1 * 104932
Lời chú thích
Trong khi lập trình cần phải ghi chú để giải thích các biến, hằng, thao tác xử lý giúp cho chương trình rõ ràng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sửa chữa và để người khác đọc vào dễ hiểu. Trong C có các ghi chú sau: // hoặc /* nội dung ghi chú */
Tóm lại, đối với ghi chú dạng // dùng để ghi chú một hàng và dạng /* …. */ có thể ghi chú một hàng hoặc nhiều hàng.

Tìm bài viết này trên google: 

Tự học lập trình cơ bảnMới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ