[Tự học lập trình C/C++] Tính tích của các số tăng dần từ 1 đến n với số mũ cũng tăng dần từ 1 đến n

Bài tập

Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm hàm đệ qui để tính tích sau:
Sn= 11 * 22 * 33 * 44 *...* nn
Phân tích: Số mũ, cơ số tăng dần từ 1 đến n. Vì vậy có thể định nghĩa n+1 bởi n.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double bieuthuc(int);
int main(int argc, char *argv[])
{ 

  int n;
  cout<<"Nhap n bang: ";
  cin>>n;
  cout<<"Ket qua: "<<bieuthuc(n)<<endl;
  
  return 0;
}
double bieuthuc(int n){
   if(n==1) return 1; //co so co so
   else return(pow((float)n,n)* bieuthuc(n-1)); //Định nghĩa số n bởi n-1
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN