[Tự học lập trình C/C++] Tính tích của các số tăng dần từ 1 đến n với số mũ cũng tăng dần từ 1 đến n

Bài tập

Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm hàm đệ qui để tính tích sau:
Sn= 11 * 22 * 33 * 44 *...* nn
Phân tích: Số mũ, cơ số tăng dần từ 1 đến n. Vì vậy có thể định nghĩa n+1 bởi n.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double bieuthuc(int);
int main(int argc, char *argv[])
{ 

  int n;
  cout<<"Nhap n bang: ";
  cin>>n;
  cout<<"Ket qua: "<<bieuthuc(n)<<endl;
  
  return 0;
}
double bieuthuc(int n){
   if(n==1) return 1; //co so co so
   else return(pow((float)n,n)* bieuthuc(n-1)); //Định nghĩa số n bởi n-1
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ