[Tự học lập trình C/C++] Tính giá trị trung bình với hàm friend.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tìm giá trị trung bình với hàm friend.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Đầu tiên chúng ta khai báo một lớp Base với các thành viên dữ liệu và các hàm thành viên của nó. Sử dụng hàm get() để đọc dữ liệu nhập từ người dùng.
Sau đó, khai báo hàm friend có tên là trungbinh(base ob) bên trong lớp này. Ở bên ngoài lớp, bạn định nghĩa hàm friend này và thực hiện tính trung bình của hai số.
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class base
{
  int giatri1,giatri2;
  public:
  void get()
  {
    cout<<"Nhap hai gia tri:";
    cin>>giatri1>>giatri2;
  }
  friend float trungbinh(base ob);
};
float trungbinh(base ob)
{
  return float(ob.giatri1+ob.giatri2)/2;
}
int main()
{
  
  base obj;
  obj.get();
  cout<<"\n Gia tri trung binh la : "<<trungbinh(obj);
  return 0;
}    
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ