[Tự học lập trình C/C++] Nạp chồng hàm tính diện tích hình tròn, tam giác vuông, hình chữ nhật.

Bài tập

Viết chương trình C++ để tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật bởi sử dụng khái niệm nạp chồng hàm trong C++ tùy theo lựa chọn của người dùng.
hình chữ nhật - tinhoccoban.net

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Người dùng lựa chọn theo kịch bản sau:
Khai báo lớp fn với các thành viên dữ liệu và hàm thành viên của nó.
Đọc các lựa chọn từ người dùng.

 • Lựa chọn = 1, thì hàm dientich() sẽ tính diện tích của hình tròn với một tham số nguyên.
 • Lựa chọn = 2, thì hàm này sẽ tính diện tích của hình chữ nhật với hai tham số nguyên.
 • Lựa chọn = 3, thì hàm này sẽ tính diện tích của hình tam giác với ba tham số (hai tham số nguyên, một tham số thực).
 • Lựa chọn = 4, thì kết thúc chương trình.
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#define pi 3.14
using namespace std;
class fn
{
   public:
    void dientich(int); //hinh tron
    void dientich(int,int); //hinh chu nhat
    void dientich(float ,int,int); //hinh tam giac
};
 
void fn::dientich(int a)
{
   cout<<"Dien tich hinh tron la: "<<pi*a*a;
}
void fn::dientich(int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh chu nhat la: "<<a*b;
}
void fn::dientich(float t,int a,int b)
{
   cout<<"Dien tich hinh tam giac la: "<<t*a*b;
}
 
int main()
{
   int ch;
   int a,b,r;
   
   fn obj;
   cout<<"\n\t\tNap chong ham";
   cout<<"\n1. Dien tich hinh tron" "\n2. Dien tich hinh chu nhat" "\n3. Dien tich hinh tam giac" "\n4. Thoat";
   cout<<"\nNhap lua chon cua ban: ";
   cin>>ch;
 
   switch(ch)
   {
       case 1:
        cout<<"Nhap ban kinh duong tron: ";
        cin>>r;
        obj.dientich(r);
        break;
       case 2:
        cout<<"Nhap hai canh cua hinh chu nhat: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(a,b);
        break;
       case 3:
        cout<<"Nhap cac canh cua hinh tam giac: ";
        cin>>a>>b;
        obj.dientich(0.5,a,b);
        break;
       case 4:
        exit(0);
   }
return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN