[Tự học lập trình C/C++] Function Template trong C++

Bài tập

Trao đổi giá trị giữa các số bởi sử dụng khái niệm Function Template trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Có thể tóm tắt các bước như sau:
 • Khai báo lớp template
 • Khai báo và định nghĩa hàm để trao đổi giá trị giữa hai số
 • Khai báo và định nghĩa hàm để lấy các giá trị
 • Đọc các giá trị và gọi hàm tương ứng
 • Hiển thị kết quả
#include<iostream>
#include<conio.h> 
template<class t> //Khai báo lớp template 
void swap(t &x,t &y) // Đổi giá trị của 2 biến
{
  t temp=x;
  x=y;
  y=temp;
} 
void fun(int a,int b,float c,float d)
{
  cout<<"\nGia tri a va b truoc khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  swap(a,b);
  cout<<"\nGia tri a va b sau khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  cout<<"\n\nGia tri c va d truoc khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
  swap(c,d);
  cout<<"\nGia tri c va d sau khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
}

int main()
{
  int a,b;
  float c,d;  
  cout<<"Nhap gia tri A, B (so nguyen): ";
  cin>>a>>b;
  cout<<"Nhap gia tri C, D (so thuc): ";
  cin>>c>>d;
  fun(a,b,c,d);
  return 0;
}
<<<Quay lại.

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN