[Tự học lập trình C/C++] Function Template trong C++

Bài tập

Trao đổi giá trị giữa các số bởi sử dụng khái niệm Function Template trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Có thể tóm tắt các bước như sau:
 • Khai báo lớp template
 • Khai báo và định nghĩa hàm để trao đổi giá trị giữa hai số
 • Khai báo và định nghĩa hàm để lấy các giá trị
 • Đọc các giá trị và gọi hàm tương ứng
 • Hiển thị kết quả
#include<iostream>
#include<conio.h> 
template<class t> //Khai báo lớp template 
void swap(t &x,t &y) // Đổi giá trị của 2 biến
{
  t temp=x;
  x=y;
  y=temp;
} 
void fun(int a,int b,float c,float d)
{
  cout<<"\nGia tri a va b truoc khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  swap(a,b);
  cout<<"\nGia tri a va b sau khi trao doi la :"<<a<<"\t"<<b;
  cout<<"\n\nGia tri c va d truoc khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
  swap(c,d);
  cout<<"\nGia tri c va d sau khi trao doi la :"<<c<<"\t"<<d;
}

int main()
{
  int a,b;
  float c,d;  
  cout<<"Nhap gia tri A, B (so nguyen): ";
  cin>>a>>b;
  cout<<"Nhap gia tri C, D (so thuc): ";
  cin>>c>>d;
  fun(a,b,c,d);
  return 0;
}
<<<Quay lại.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ