[Tự học lập trình C/C++] Khái niệm inline: tính tích của 2 số, tính lập phương

Bài tập

Viết một chương trình C++ để nhập hai giá trị và tính tích và lập phương của chúng bởi sử dụng khái niệm inline function trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Có thể tóm tắt các bước như sau:
 • Khai báo lớp
 • Khai báo và định nghĩa hàm inline cho các hàm để tính tích và lập phương
 • Khai báo đối tượng và các biến.
 • Đọc hai giá trị
 • Gọi hàm tính tích và lập phương bởi sử dụng các đối tượng của lớp.
 • Trả về giá trị và hiển thị
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class line
{
  public:
       inline float phepnhan(float x,float y)
       {
              return(x*y);
       }
       inline float lapphuong(float x)
       {
              return(x*x*x);
       }
};

int main()
{
       line obj;
       float giatri1,giatri2;
       
       cout<<"Nhap hai gia tri:";
       cin>>giatri1>>giatri2;
       cout<<"\nGia tri cua phep tinh tich la: "<<obj.phepnhan(giatri1,giatri2);
       cout<<"\n\nGia tri cua phep tinh lap phuong la: "<<obj.lapphuong(giatri1)<<"\t"<<obj.lapphuong(giatri2);
       return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ