[Tự học lập trình C/C++] Khái niệm inline: tính tích của 2 số, tính lập phương

Bài tập

Viết một chương trình C++ để nhập hai giá trị và tính tích và lập phương của chúng bởi sử dụng khái niệm inline function trong C++.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Có thể tóm tắt các bước như sau:
 • Khai báo lớp
 • Khai báo và định nghĩa hàm inline cho các hàm để tính tích và lập phương
 • Khai báo đối tượng và các biến.
 • Đọc hai giá trị
 • Gọi hàm tính tích và lập phương bởi sử dụng các đối tượng của lớp.
 • Trả về giá trị và hiển thị
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
 
class line
{
  public:
       inline float phepnhan(float x,float y)
       {
              return(x*y);
       }
       inline float lapphuong(float x)
       {
              return(x*x*x);
       }
};

int main()
{
       line obj;
       float giatri1,giatri2;
       
       cout<<"Nhap hai gia tri:";
       cin>>giatri1>>giatri2;
       cout<<"\nGia tri cua phep tinh tich la: "<<obj.phepnhan(giatri1,giatri2);
       cout<<"\n\nGia tri cua phep tinh lap phuong la: "<<obj.lapphuong(giatri1)<<"\t"<<obj.lapphuong(giatri2);
       return 0;
}

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN