[Tự học lập trình C/C++]Hàm ảo (Virtual Function)

Hàm ảo trong C++

Hàm ảo là cơ chế của C++ cho phép cài đặt đa cấu hình động, và được khai báo với từ khóa virtual.
Nếu có nhiều hàm thành viên có cùng tên trong lớp cơ sở và lớp kế thừa, thì các hàm ảo giúp lập trình viên khả năng để gọi hàm thành viên của lớp khác với cùng lời gọi hàm phụ thuộc vào ngữ cảnh khác nhau. Đặc điểm này trong lập trình C++ còn được biết đến với tên gọi là tính đa hình.
Nếu một lớp cơ sở và một lớp kế thừa có cùng hàm và nếu bạn viết code để truy cập hàm đó bởi sử dụng con trỏ của lớp cơ sở, thì hàm trong lớp cơ sở được thực thi ngay cả khi đối tượng của lớp kế thừa được tham chiếu bởi biến con trỏ đó.
Để khai báo hàm ảo, bạn thêm từ khóa virtual trước tên hàm. Bạn theo dõi ví dụ minh họa sau để hiểu hơn cách hàm ảo làm việc.
Trước đó, bạn theo dõi các bước sau:
 • Bước 1: Khai báo lớp cơ sở coso
 • Bước 2: Khai báo và định nghĩa hàm ảo show()
 • Bước 3: Khai báo và định nghĩa hàm display()
 • Bước 4: Tạo lớp kế thừa kethua từ lớp coso
 • Bước 5: Khai báo và định nghĩa các hàm display() và show()
 • Bước 6: Tạo đối tượng của lớp coso và biến con trỏ
 • Bước 7: Gọi hàm display() và show() bởi sử dụng đối tượng và biến con trỏ của lớp coso
 • Bước 8: Tạo đối tượng của lớp kế thừa và gọi hàm display() và show() bởi sử dụng đối tượng và con trỏ của lớp kế thừa
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class coso
{
  public:
   virtual void show()
   {
        cout<<"\n Hien thi lop co so:";
   }
   void display()
   {
       cout<<"\n Trung bay lop co so:" ;
   }
};
 
class kethua:public coso
{
  public:
   void display()
   {
       cout<<"\n Trung bay lop ke thua:";
   }
   void show()
   {
       cout<<"\n Hien thi lop ke thua:";
   }
};
 
int main()
{
  
  coso obj1;
  coso *p;
  cout<<"\n\t P tro toi lop co so:\n" ;
 
  p=&obj1;
  p->display();
  p->show();
 
  cout<<"\n\n\t P tro toi lop ke thua:\n";
  kethua obj2;
  p=&obj2;
  p->display();
  p->show();
  return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ