[Tự học lập trình C/C++] Bài tập: Sử dụng constructor để tìm số nguyên tố

Bạn theo các bước sau:
 • Bước 1: Khai báo lớp songuyento với các thành viên dữ liệu và các hàm thành viên
 • Bước 2: Giả sử một constructor của lớp songuyento là songuyento() với tham số là số nguyên
 • Bước 3: Gọi hàm calculate() và thực hiện các bước tiếp theo
 • Bước 4: Với i=2 tới a/2, bạn thực hiện:
 • Bước 5: Kiểm tra nếu a%i==0, sau đó thiết lập k=0 và break
 • Bước 6: Nếu không, thiết lập k=1
 • Bước 7: Tăng giá trị của i thêm 1
 • Bước 8: Kiểm tra giá trị của k là 1 hay là 0
 • Bước 9: Nếu là 1 thì hiển thị rằng đó là số nguyên tố
 • Bước 10: Nếu là 0, thì hiển thị rằng giá trị đó không phải là nguyên tố
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

class songuyento
{
        int a,k,i;
       public:
       songuyento(int x)
       {
              a=x;
       }
       void calculate()
       {
         k=1;
        {
           for(i=2;i<=a/2;i++)
         
    if(a%i==0)
           {
               k=0;
               break;
           }
           else
          {
              k=1;
         }
        }
       }
       
void show()
       {
        if(k==1)
         cout<< "\n\tA la so nguyen to. ";
        else
         cout<<"\n\tA khong la so nguyen to.";
       }
};
 
int main()
{
  
  int a;
  cout<<"\n\tNhap so: ";
  cin>>a;
  songuyento obj(a);
  obj.calculate();
  obj.show();
  return 0;
}


Bài tập: Tính giai thừa bởi sử dụng copy constructor

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include<iostream>
#include<conio.h>


class copy
{
       int var,fact;
       public:
 
        copy(int temp)
        {
         var = temp;
        }
 
        double calculate()
        {
              fact=1;
              for(int i=1;i<=var;i++)
              {
              fact = fact * i;
              }
              return fact;              
        }
};
int main()
{
  
  int n;
  std::cout<<"\n\tNhap so : ";
  std::cin>>n;
  copy obj(n);
  copy cpy=obj;
  std::cout<<"\n\t Giai thua cua " <<n<< "la: "<<obj.calculate();
  std::cout<<"\n\t Giai thua cua " <<n<< "la: "<<cpy.calculate();
  return 0;
}    
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ