[Hệ quản trị cơ sở dữ liệu] Kiến trúc lưu trữ file trong SQL - Server


Trong SQL Server, một user database có  thể  bao gồm hai hay nhiều tập tin (mặc định  là 2). Các tập tin trong một database có thể chia làm 3 loại:
  Primary Data File: Mỗi database phải có ít nhất một tập tin Primary data file với phần mở rộng là .MDF. Tập tin này ngoài nhiệm vụ  cất trữ  dữ  liệu thuần túy còn nhiệm vụ  lưu trữ thông tin liên quan  đến  cấu trúc và  đặc  điểm của chính database  đó  (lưu trong các system tables). Ta tuyệt  đối  không nên can thiệp vào các system tables này vì việc này có thể  phá hỏng database.
  Secondary Data File: Mỗi database có thể  không có hoặc có nhiều Secondary Data File. Các tập tin này chỉ thuần túy lưu trữ dữ liệu và có phần mở rộng là .NDF.
  Log File: Mỗi database phải có ít nhất một transaction log file (có phần mở  rộng là .LDF). Log file làm nhiệm vụ  lưu trữ  thông tin liên quan các giao dịch (transaction) thực hiện trên database  đó. Thông tin này một phần phục vụ  cho thao tác Roll Back khi có lỗi giao dịch xảy ra.
Mỗi tập tin trong CSDL (.MDF,.NDF,.LDF) đêu có 5 thuộc tính:
  NAME: Tên logic của tập tin.
  FILENAME: Đường dẫn đầy đủ (tên vật lý).
  SIZE: Kích thước ban đầu của tập tin (KB, MB, GB, TB).
  MAXSIZE: Kích thước tối đa cho phép của tập tin (KB, MB, GB,TB).
  FILEGROWTH : Tốc độ gia tăng kích thước của tập tin (KB, MB, GB, TB,%).
Các tập tin CSDL được tổ chức thành các nhóm gọi là file group theo nguyên tắc:
  Một CSDL có thể  có một hay nhiều  file group. Trong  đó  bắt buộc phải có một  file group chính gọi là PRIMARY.
  Mỗi  file group  có thể  chứa một hay nhiều tập tin dữ  liệu (.MDF, .NDF). Trong đó  phải có ít nhất 1 tập tin Primary Data File (.MDF) nằm trong group chính PRIMARY.

  Các tập tin Log không thuộc về một file group nào cả.

 >>> Kiến trúc của SQL server database
>>Triển khai Database trong SQL Server
>>>Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
>>>Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
>>>Thủ tục lưu trữ và trigger

>>Quản trị hệ thống

>>>Giới thiệu
>>>Ngôn ngữ điều khiển
>>Sao lưu Dự phòng _ Backup

Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ