[Tự học SQL] Học SQL cơ bản và nâng cao

SQL (là viết tắt của Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các bản ghi được ghi lại trong Database (Cơ sở dữ liệu), chẳng hạn như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, …

SQL chỉ là một ngôn ngữ truy vấn, chứ không phải là một Cơ sở dữ liệu. Để thực hiện các truy vấn SQL, bạn cần cài đặt bất cứ Cơ sở dữ liệu nào, như Oracle, MySQL, MongoDB, PostGres SQL, SQL Server, DB2, …

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học SQL cơ bản và nâng cao:
Cơ bản về SQL
SQL là gì
Các khái niệm RDBMS
Database là gì
Cú pháp SQL cơ bản
Kiểu dữ liệu
Toán tử
Biểu thức (Expression)
SQL Database
Lệnh Create Database
Lệnh Drop Database
Lệnh Select Database
Lệnh Rename Database
SQL Table
Lệnh Create Table
Lệnh Drop Table
Lệnh Delete Table
Lệnh Rename Table
Lệnh Truncate Table
Lệnh ALter Table
Sao chép bảng
Bảng tạm (Temp Table)
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ