[Tự học lập trình Java] Khái niệm lập trình hướng đối tượng.

Khái niệm lập trình hướng đối tượng.

Java Programming


Lập trình hướng đối tượng (Object – Oriented Programming Concepts) dạy cho chúng ta các khái niệm hướng đối tượng như các đối tượng, các thông điệp, các lớp, và kế thừa. Đối tượng (Object) là gì.

Nếu bạn chưa từng sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng trước đó bạn sẽ cần học một vài khái niệm cơ bản trước khi bạn bắt đầu viết bất cứ dòng code nào. Trong chương này sẽ giới thiệu với bạn về đối tượng, lớp, kế thừa, giao diện lập trình và gói. Mỗi vấn đề được đề cập tới sẽ nói đến thế giới thực, trong sự mô phỏng cung cấp các cú pháp lập trình Java.

Đối tượng (Object) là gì?

Một đối tượng trong phần mềm được kể tới sẽ có trạng tháihành vi. Đối tượng phần mềm thường mô tả một đối tượng trong thế giới thực mà chúng ta gặp hàng ngày. Trong chương này sẽ nói rõ hơn như thế nào là trạng thái và hành vi được thể hiện trong một đối tượng. Giới thiệu khái niệm về đóng gói dữ liệu và lợi ích vủa việc thiết kế như vậy.

Các đối tượng trong thế giới thực - Tinhoccoban.net


Lớp (Class) là gì?

Một lớp là một khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng, tài liệu này sẽ đưa ra cách định nghĩa các lớp là các mô hình có trạng thái và hành vi của một đối tượng trong thế giới thực. Tập trung vào các khái niệm cơ bản, các lớp đơn giản với mô hình trạng thái và hành vi rõ ràng.

Kế thừa (Inheritance) là gì?

Kế thừa cung cấp một năng lực và cơ chế tự nhiên cho việc tổ chức phần mềm của bạn. Tài liệu này chúng tôi đề cập đến kế thừa trạng thái thuộc tính và hành vi từ các lớp cha (superclasses) từ một lớp khác, sử dung cú pháp của ngôn ngữ lập trình Java.

Giao diện lập trình (Interface) là gì

Một giao diện lập trình (Interface) là một giao ước giữa một lớp và môi trường. Khi một lớp thực thi giao diện đó, nó được đề xuất cung cấp các hành vi công khai bởi giao diện lập trình (Interface). Trong tài liệu này sẽ định nghĩa giao diện lập trình (Interface) đơn giàn và giải thích sự cần thiết chuyền đổi cho bất kỳ một lớp nào thực thi giao diện đó.

Gói (Package) là gì?

Một gói là một không gian tên (namespace) cho cấu trúc các lớp và các giao diện lập trình (interfaces) trong cách thức tổ chức logic. Gói trong các dự án phần mềm để dễ dàng quản lý code. Trong tài liệu này chúng tôi sẽ giải thích tại sao việc này lại hữu ích vàn giới thiệu giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface API) cung cấp trong nền tảng Java.

Bài tập.

Sử dụng các câu hỏi và bài tập trong chương này để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các đối tượng, các lớp, khái niệm kế thừa và gói.


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ