[Sử dụng Excel] Hàm tính tổng SUM trong Excel

Bài viết này mô tả công dụng và cách sử dụng hàm SUM trong Excel.Khi làm việc với bảng tính trong excel, chúng ta thường được làm quen trước hết với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số. Ngoài việc cộng trực tiếp các giá trị với nhau, tham chiếu từng ô trong excel. Trong excel cung cấp một hàm cho phép tính tổng giá trị của nhiều ô trong excel, đó là hàm SUM.

Mô tả hàm SUM trong Excel

Hàm SUM dùng để tính tổng tất cả những số có trong danh sách được gọi là tham chiếu. Mỗi một tham chiếu có thể là một vùng, một ô, một mảng hay một công thức trả về kiểu số. Ví dụ SUM(A1:A6) trả về tổng của tất cả các số nằm trong các ô từ A1 đến A6. Nhưng, SUM(A1,A4,A5) thì trả về tổng của tất cả các số nằm trong ô A1, A4 và A5.

Công thức hàm SUM:

SUM(number1,[number2],..)
- number1: tham số bắt buộc, là số hạng đầu tiên trong tổng cần tính.
- number2,... tham số tùy chọn, là số hạng thứ 2,...255 trong tổng cần tính.

Chú ý:

- Nếu một số được tính từ một mảng hoặc một tham chiếu các ô thì chỉ những ô có giá trị kiểu số mới được tính là số hạng của hàm. Các ô trống, kiểu ký tự, kiểu logic là không hợp lệ.
-Nếu có bất kỳ một ô nào có kiểu giá trị không đúng hoặc ô có kiểu là ký tự mà không chuyển được sang kiểu số thì bảng tính Excel sẽ trả về giá trị lỗi.

Ví dụ về hàm tính tổng SUM:

Ví dụ về hàm tính tổng SUM trong Excel
Ví dụ về hàm tính tổng SUM trong Excel

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ