[Sử dụng Excel] Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF trong Excel

Trong bài này sẽ trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel.

Hàm SUM trong Excel

Mô tả (Description)
Sử dụng hàm SUMIF khi muốn tính tổng các số trong một phạm vi với điều kiện cụ thể. Ví dụ, tính tổng các số có giá trị lớn hơn 5 trong cột B từ dòng thứ 2 đến dòng 25: SUMIF(B2:B25,">5").

Cú pháp hàm SUMIF (Syntax)
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
Hàm SUMIF có các tham số sau:
 - range: là phạm vi cần tính tổng. Nằm trong vùng này phải là những giá trị kiểu số, hoặc tên, mảng hay một tham chiếu. Nếu là ô trống thì hàm sẽ bỏ qua.
- criteria: là điều kiện, co khuôn dạng là số, biểu thức hoặc tham chiếu đến một ô khác hoặc một hàm sẽ được cộng vào tổng. Ví dụ: "56", ">56", B3, "pencil", Today().
- sumrange: Tùy chọn, Đây là phạm vi các ô thực tế sẽ được tính tổng. Nếu không có tham số này thì sẽ tính tổng các số nằm trong range , còn có tham số này thì sẽ tính tổng các số nằm trong sumrange mà range thỏa criteria
Ví dụ:
 Tính hoa hồng khi thu được một giá trị nào đó.
Ví dụ hàm Sumif
Ví dụ hàm SumifBài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN