[Sử dụng Excel] Hàm tính giá trị nhỏ nhất MIN, hàm tính giá trị lớn nhất Max trong Excel

Nội dung bài viết này giới thiệu về công thức và cách sử dụng hàm tính giá trị nhỏ nhất MIN, hàm tính giá trị lớn nhất MAX trong Excel.

Hàm tính giá trị nhỏ nhất MIN.

Mô tả: Trả lại giá trị nhỏ nhất trong một tập các giá trị.
Cú pháp:  MIN (Number1, [Number2], ...).
                 Hàm MIN có các tham số: Number1, Number2,... là các giá tham số, hàm có từ 1 đến 255 tham số. Hàm MIN sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong tất các các tham số.
Chú ý:
- Mỗi tham số có thể là một danh từ, một mảng hoặc một tham chiếu đến ô có chứa số.
- Nếu tham số là một tham chiếu hoặc một mảng thì chỉ những giá trị kiểu số trong mảng hoặc trong ô tham chiếu đó mới được sử dụng trong hàm MIN, còn lại những ô trống, giá trị logic trong mảng hay ô tham chiếu sẽ được hàm MIN bỏ qua.
- Nếu các tham số không chứa giá trị số. Hàm MIN trả về giá trị 0.
- Nếu các tham số trả về giá trị lỗi hoặc tham chiếu đến ô không chuyển đổi được sang số thì hàm trả về giá trị lỗi.
-Nếu muốn sử dụng bao gồm các giá trị logic và chữ trong các tham chiếu thì sử dụng hàm MINA.
Ví dụ về hàm MIN trong Excel:

Ví dụ về hàm MIN trong Excel
Ví dụ về hàm MIN trong Excel

Tương tự:
Hàm tính giá trị lớn nhất MAX.

Mô tả: Trả lại giá trị lớn nhất trong một tập các giá trị.
Cú pháp:  MAX (Number1, [Number2], ...).
                 Hàm MAX có các tham số: Number1, Number2,... là các giá tham số, hàm có từ 1 đến 255 tham số. Hàm MAX sẽ trả về giá trị lớn nhất trong tất các các tham số.
Chú ý:
- Mỗi tham số có thể là một danh từ, một mảng hoặc một tham chiếu đến ô có chứa số.
- Nếu tham số là một tham chiếu hoặc một mảng thì chỉ những giá trị kiểu số trong mảng hoặc trong ô tham chiếu đó mới được sử dụng trong hàm MAX, còn lại những ô trống, giá trị logic trong mảng hay ô tham chiếu sẽ được hàm MAX bỏ qua.
- Nếu các tham số không chứa giá trị số. Hàm MAX trả về giá trị 0.
- Nếu các tham số trả về giá trị lỗi hoặc tham chiếu đến ô không chuyển đổi được sang số thì hàm trả về giá trị lỗi.
-Nếu muốn sử dụng bao gồm các giá trị logic và chữ trong các tham chiếu thì sử dụng hàm MAXA.
Ví dụ về hàm Max trong Excel:

Ví dụ về hàm MAX trong Excel
Ví dụ về hàm MAX trong Excel

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN