[Sử Dụng Excel] Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 4

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 1

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 2

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 3

Bài viết trình bày hàm Find, FindB về chức năng, cú pháp, cách sử dụng và ví dụ.

Hàm Find, FindB
Hàm Find và FindB dùng để xác định vị trí của một xâu trong một xâu khác, hàm trả về một giá trị kiểu số là vị trí của ký tự đầu tiên trong chuỗi đầu tiên tìm được. Find được dùng cho các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự single-byte (SBCS). FindB được dùng cho các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự double-byte (DBCS). Trong máy tính, thường được thiết lập như sau:
- Hàm Find, mặc định tính mỗi ký tự của các ngôn ngữ là 1 đơn vị đếm bao gồm cả các ký tự của ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự single - byte và các ký tự của ngôn ngữ sử dụng double-byte.
- Hàm FindB tính mỗi ký tự double-byte là 2 đơn vị đếm cho mỗi ký tự của ngôn ngữ sử dụng double-byte. Ngược lại, đếm mỗi ký tự của ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự single-byte là 1.
Các ngôn ngữ hỗ trợ ký tự double-byte bao gồm: Nhật Bản, Trung Quốc giản thể, Trung Quốc phồn thể, Triều tiên...


Cú pháp:
- Find (find_text, within_text, [start_num])
- FindB(find_text, within_text, [start_num])
Trong đó:
- find_text: bắt buộc, là đoạn văn bản muốn tìm kiếm.
- within_text: bắt buộc là đoạn văn bản chứa đoạn văn bản cần tìm.
-start_num: tùy chọn. Chỉ ra vị trí ký tự bắt đầu tìm kiếm. Ký tự đầu tiên của chuỗi có vị trí là 1, tiếp đến là ký tự có vị trí 2, ... Nếu không có tham số này, mặc định tìm từ vị trí ký tự đầu tiên của chuỗi.
Chú ý:
- Hàm Find và hàm FindB phân biệt chữ hoa và chữ thường, không cho phép tìm ký tự đại diện. Nếu không muốn phân biệt chữ hoa và chữ thường hoặc tìm ký tự đại diện thì sử dụng hàm Search và hàm SearchB.
- Nếu find_text là "" (xâu rỗng) thì hàm Find sẽ trả về vị trí ký tự đầu tiên trong xâu tìm kiếm (vị trí bắt đầu tìm kiếm hoặc 1).
- find_text không được chứa ký tự đại diện.
- find_text không xuất hiện trong within_text, hàm find và findB trả về giá trị #VALUE!.
- Nếu start_num<0 thì hàm find, findB trả về giá trị #VALUE!
- Nếu start_num> độ dài của within_text thì hàm find và findB trả về giá trị #VALUE!
- Sử dụng tham số start_num để bỏ qua một số ký tự. Ví dụ khi sử dụng hàm find chẳng hạn, giả sử ta có xâu "TYS012.Thời trang trẻ", muốn tìm chữ "T" trong xâu đó và không tìm trong phần mã mô tả mặt hàng thì đặt start_num bằng 7, như vậy việc tìm kiếm sẽ bỏ qua phần mã hàng hóa thời trang mà chỉ tìm kiếm phần tên hàng. Hàm find tìm kiếm bắt đầu từ vị trí ký tự thứ 7 của xâu, trả lại giá trị 8. Hàm find thường trả lại vị trí ký tự bắt đầu tìm thấy của find_text trong within_text, đã cộng thêm số ký tự đã bỏ qua.
Ví dụ:
Ví dụ hàm Find
Ví dụ hàm Find
Kết hợp hàm find và mid
Kết hợp hàm find và mid
Download bai tap excel tu co ban den nang cao>>>Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ