[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 3

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 1

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 2

Nội dung bài này trình bày về hàm Concatenate, hàm Replace, ReplaceB, hàm Substitute.

Hàm Concatenate
Mô tả:
Hàm Concatenate là hàm dùng để nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi. 
Cú pháp:
 - Concatenate(text1, text2, ...)
Trong đó text1, text2,... là các chuỗi con sẽ được nối thành một chuỗi. Các chuỗi con là này có thể là một dãy ký tự, các số hoặc địa chỉ ô excel.
Chú ý: Toán tử "&" thường được sử dụng thay cho hàm Concatenate.
Ví dụ:
Ví dụ Concatenate
Ví dụ Concatenate

Hàm Replace, ReplaceB
Mô tả
Hàm Replace thay thế một số ký tự của xâu bằng một xâu mới. Hàm ReplaceB thay thế một số byte của xâu ký tự bằng một xâu mới.  Hàm Replace thường được sử dụng cho các chuỗi của các ngôn ngữ sử dụng ký tự đơn (SBCS), hàm ReplaceB thường được sử dụng cho các chuỗi của các ngôn ngữ sử dụng ký tự kép (DBCS). Đối với máy tính mặc định là cho ngôn ngữ sử dụng ký tự đơn, các ngôn ngữ sử dụng ký tự kép như Nhật Bản, Trung Quốc phồn thể, Trung Quốc giản thể, Triều tiên...
Cú pháp:
- Replace (old_text, start_num, num_chars, new_text)
- ReplaceB (old_text, start_num, num_bytes, new_text)
Trong đó:
- old_text: là chuỗi sẽ được thay thế một số ký tự.
- start_num: là vị trí của ký tự trong old_text sẽ được thay thế bởi một chuỗi new_text.
- num_chars: là số lượng ký tự trong chuỗi old_text sẽ được thay thế bởi chuỗi new_text.
- new_text: là chuỗi ký tự sẽ được đưa thêm vào chuỗi old_text.
Ví dụ:
Ví dụ về hàm Replace
Ví dụ về hàm Replace
Hàm substitute.
Mô tả.
Thay thế một số ký tự cho một số ký tự ở trong một chuỗi ký tự. Sử dụng hàm subtitute trong trường hợp muốn thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác. Sử dụng hàm Replace trong trường hợp thay thế một số ký tự bằng một số ký tự tại vị trí xác định trong xâu.
Cú pháp:
- Substitute(text, old_text, new_text, [intance_num]).
Trong đó,
- text: tham số bắt buộc, là một văn bản hoặc một địa chỉ tham chiếu đến ô có chuỗi văn bản muốn thay thế.
- old_text: tham số bắt buộc, là đoạn văn bản bị thay thế.
- new_text: tham số bắt buộc, là đoạn văn bản thay thế.
- intance_num: là tham số tùy chọn. Nếu xuất hiện tham số này trong công thức thì chỉ vị trí tìm thấy lần thứ intance_num này của chuỗi old_text sẽ bị thay thế bởi chuỗi new_text. Ngược lại, không có tham số này trong công thức, tất cả các chuỗi old_text sẽ bị thay thế bởi new_text.
Ví dụ:
Ví dụ về hàm Substitute
Ví dụ về hàm Substitute

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 4

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ