[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 2

[Sử dụng Excel] Các hàm xử lý chuỗi - phần 1

Nội dung bài trình bày cú pháp, cách sử dụng và ví dụ hàm Len, Lower, Upper trong Excel.

Hàm Len
Mô tả:
Hàm Len trả về số lượng ký tự nằm trong chuỗi, Hàm LenB trả về số lượng byte đã sử dụng của chuỗi.  Hàm Len thường được sử dụng cho các chuỗi của các ngôn ngữ sử dụng ký tự đơn (SBCS), hàm LeftB thường được sử dụng cho các chuỗi của các ngôn ngữ sử dụng ký tự kép (DBCS). Đối với máy tính mặc định là cho ngôn ngữ sử dụng ký tự đơn, các ngôn ngữ sử dụng ký tự kép như Nhật Bản, Trung Quốc phồn thể, Trung Quốc giản thể, Triều tiên...
Cú pháp:
- Len(text)
- LenB(text)
Trong đó, text là tham số bắt buộc, là chuỗi cần đo độ dài, tính cả dấu cách.
Ví dụ:
Ví dụ hàm Len
Hàm Lower
Mô tả:
Chuyển tất cả các chữ VIẾT HOA trong chuỗi thành chữ VIẾT THƯỜNG.
Cú pháp:
- Lower (text)
Trong đó, text là tham số bắt buộc, là chuỗi muốn chuyển tất cả các ký tựu sang chuỗi chữ thường. Hàm Lower chỉ đổi các chữ cái, nếu các ký tự không phải là chữ cái HOA, được giữ nguyên, bao gồm ký tự số.
Ví dụ:
Ví dụ hàm Lower

Hàm Upper
Mô tả:
Chuyển tất cả các chữ VIẾT THƯỜNG trong chuỗi thành chữ VIẾT HOA.
Cú pháp:
- Upper (text)
Trong đó, text là tham số bắt buộc, là chuỗi muốn chuyển tất cả các ký tự sang chuỗi chữ hoa.
Ví dụ:
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ