Viết chương trình C++ để in các dòng text đã cho trước

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dòng sau:
Toi la sinh vien nam thu nhat.
Toi dang hoc lap trinh C

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout/trong C là printf để in các dòng này, như sau:
#include <cstdlib>
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   
  cout<<" Toi moi la sinh vien nam thu nhat.\n"; //trong C là printf
  cout<<" Toi dang hoc lap trinh C.\n"; 
  
  return 0;  }.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ