[Tự học lập trình C] Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo yêu cầu đã cho

Bài tập

Viết chương trình C++ để in các dấu sao theo dạng sau:
*****
*****
*****
*****
*****

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout với ký hiệu newline ở cuối mỗi lệnh.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  cout<<"*****\n"; //Tương đương: printf trong lập trình C
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  cout<<"*****\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại:
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ