[Tự học lập trình C] Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên và một biến thực, sau đó in kết quả trên màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để khai báo hai biến nguyên, một biến thực và gán các giá trị tương ứng 10, 15 và 12.6 cho chúng. Sau đó in kết quả trên màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int x; 
  int y; 
  float z; 
  x=10; 
  y=15; 
  z=12.6; 
  cout<<"x="<<x<<"\t"<<"y="<<y<<"\t"<<"z="<<z; 
  cout<<"\n"; 
    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Quay lại.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ