[Tự học lập trình C] Viết chương trình C++ để nhắc người dùng nhập tên của họ, sau đó in kết quả trên màn hình.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng nhập tên của họ, sau đó in kết quả trên màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để đọc dữ liệu được nhập từ bàn phím, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả trên màn hình chuẩn.#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  char name[20]; 
  cout<<"Nhap ten cua ban:"; 
  cin>>name; 
  cout<<"Tinhoccoban.net xin chao "<<name<<"! \n"; 
    
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Quay lại.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ