[Tự học lập trình C]Viết chương trình C++ để nhập ba số nguyên đã biết, sau đó in ra màn hình theo thứ tự tăng dần và giảm dần

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhắc người dùng nhập ba giá trị nguyên đã biết, sau đó in ra màn hình theo thứ tự tăng dần và giảm dần của ba số.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Giả sử bạn nhập ba số là 12, 45, 78.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int val1; 
  int val2; 
  int val3; 
  cout<<"Ban hay nhap ba so nguyen:"; 
  cin>>val1>>val2>>val3; 
  
  cout<<"\nThu tu tang dan cua chung la:\n"; 
  cout<<val1<<"\n"<<val2<<"\n"<<val3<<"\n"; 
  cout<<"Thu tu giam dan cua chung la:\n"; 
  cout<<val3<<"\n"<<val2<<"\n"<<val1<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
Quay lại.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ