[Tự học lập trình C]Viết chương trình C++ để in một số nguyên, một số thực, một ký tự đã được định nghĩa trước.

Share:

Bài tập

Giả sử bạn có các giá trị được định nghĩa trước là một số nguyên x, một số thực y và một ký tự z. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để in chúng trên màn hình chuẩn.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout để in các giá trị này.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{
  
  int x = 10;
  float y = 10.1;
  char z = 'a';
  cout << "x = " << x << endl;
  cout << "y = " << y << endl;
  cout << "z = " << z << endl;
  return 0;
}