[Tự học lập trình C]Viết chương trình C++ để in một số nguyên, một số thực, một ký tự đã được định nghĩa trước.

Bài tập

Giả sử bạn có các giá trị được định nghĩa trước là một số nguyên x, một số thực y và một ký tự z. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để in chúng trên màn hình chuẩn.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cout để in các giá trị này.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{
  
  int x = 10;
  float y = 10.1;
  char z = 'a';
  cout << "x = " << x << endl;
  cout << "y = " << y << endl;
  cout << "z = " << z << endl;
  return 0;
}

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ