[Tự học lập trình C\C++] Viết chương trình C++ để tìm tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên và in kết quả ra màn hình.

Bài tập

Giả sử bạn có hai số nguyên được định nghĩa trước, hãy viết chương trình C++ để tìm tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên và in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta khai báo các biến tong, hieu, tich và thuong để tính toán các giá trị tương ứng, sau đó sử dụng lệnh cout để in kết quả ra màn hình.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{
 
 int x = 10;
 int y = 2;
 int tong, hieu, tich, thuong;
 tong = x + y;
 hieu = x - y;
 tich = x * y;
 thuong = x / y;
 cout << "Tong cua " << x << " & " << y << " la " << tong << "." << endl;
 cout << "Hieu cua " << x << " & " << y << " la " << hieu << "." << endl;
 cout << "Tich cua " << x << " & " << y << " la " << tich << "." << endl;
 cout << "Thuong cua " << x << " & " << y << " la " << thuong << "." << endl;
 return 0;
}

Download code tính tổng hiệu tích thương miễn phí

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ