[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên từ bàn phím và sau đó in ra màn hình tổng và trung bình của hai số bạn vừa nhập.

Bài tập

Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên từ bàn phím và sau đó in ra màn hình tổng và trung bình của hai số bạn vừa nhập.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng hai lệnh cơ bản là cin để nhập hai số nguyên từ bàn phím, sau đó tính toán tổng và trung bình của hai số này và in ra màn hình bởi sử dụng lệnh cout.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{

int x,y,tong;
float trungbinh;
cout << "Nhap hai so nguyen : " << endl;
cin>>x>>y;
tong=x+y;
trungbinh=tong/2.0f;
cout << "Tong cua " << x << " va " << y << " la " << tong << "." << endl;
cout << "Trung binh cua " << x <<  " va " << y << " la " << trungbinh << "." << endl;
return 0;
}
Ghi chú: Tại dòng trungbinh=tong/2.0f;, mình thực hiện phép chia cho 2.0f chứ không phải là chia cho 2 để ta có kết quả là một số thực, không phải là số nguyên, vì nếu chia cho 2 sẽ bị ép kiểu về int.
Quay lại>>.
Bài tập có lời giải.
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ