[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để tìm vận tốc cuối cùng và in kết quả ra màn hình khi biết vận tốc ban đầu, gia tốc và thời gian

Share:

Bài tập

Giả sử bạn có vận tốc ban đầu u, gia tốc a và thời gian t. Viết chương trình C++ để tìm vận tốc cuối cùng và in kết quả ra màn hình.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn sử dụng lệnh cin để nhập các giá trị tương ứng cho u, a và t. Sau đó, sử dụng công thức v = u + a*t để tính vận tốc cuối cùng.
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std; 
int main()
{

int v,u,a,t;
cout << "Nhap van toc, gia toc, thoi gian : " << endl;
cin>>u>>a>>t;
v=u+a*t;
cout << "Van toc cuoi cung la " << v << "." << endl;
return 0;
}