[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để tính các giá trị biểu thức và in kết quả theo yêu cầu

Bài tập

Viết chương trình C++ để in kết quả dưới dạng sau:
Gtri x Gtri y Bieu Thuc Ket qua
10 |5 |x=y+3 |x=8
10 |5 |x=y-2 |x=3
10 |5 |x=y*5 |x=25
10 |5 |x=x/y |x=2
10 |5 |x=x%y |x=0

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Để in kết quả theo yêu cầu để bài, bạn sử dụng các ký hiệu tab và newline như sau:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
int x;
int y;
x=10;
y=5;
cout<<"Ket qua tra ve:\n";
cout<<"Gtri x\t"<<"Gtri y\t"<<"Bieu thuc\t"<<"Ket qua\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y+3\t"<<"\t|"<<"x="<<y+3<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y-2\t"<<"\t|"<<"x="<<y-2<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y*5\t"<<"\t|"<<"x="<<y*5<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x/y\t"<<"\t|"<<"x="<<(float)(x/y)<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x%y\t"<<"\t|"<<"x="<<x%y<<"\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Quay lại>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ