[Tự học lập trình C/C++]Viết chương trình C++ để tính các giá trị biểu thức và in kết quả

Bài tập

Viết chương trình C++ để in kết quả dưới dạng sau:
Gtri x Gtri y BieuThuc Ket qua
10 |5 |x+=y |x=15
10 |5 |x-=y-2 |x=7
10 |5 |x*=y*5 |x=250
10 |5 |x/=x/y |x=5
10 |5 |x%=y |x=0

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int x;
int y;
x=10;
y=5;
cout<<"Ket qua tra ve:\n";
cout<<"Gtri x\t"<<"Gtri y\t"<<"Bieuthuc\t"<<"Ketqua\n";

cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x+=y\t"<<"\t|"<<"x="<<x+y<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y-2\t"<<"\t|"<<"x="<<x-(y-2)<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=y*5\t"<<"\t|"<<"x="<<x*y*5<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x/y\t"<<"\t|"<<"x="<<(float)x/(x/y)<<"\n";
cout<<x<<" |\t"<<y<<" |\t"<<"x=x%y\t"<<"\t|"<<"x="<<x%y<<"\n";

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ