[Tự học lập trình C/C++] Các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++.

Bài tập

Chương này chúng ta cùng làm quen với các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++ và cách chúng ta in kết quả ra màn hình theo định dạng nào đó.Viết chương trình C++ để in kết quả dưới dạng sau:
Gtri ban dau Bieuthuc Gtri cua Gtri sau
cua x bieuthuc cua x
5 |x++ |5 |6
5 |x-- |5 |4
5 |++x |6 |6
5 |--x |4 |4

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int x; 
  
  x=5;
  cout<<"Gtri ban dau\t"<<"Bieuthuc\t"<<"Gtri cua\t"<<"Gtri sau\n";
  cout<<"cua x\t\t\t\t"<<"bieuthuc\t"<<"cua x\n"; 
  cout<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"x++"<<" |\t\t\t"<<x<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x+1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"x--"<<" |\t\t\t"<<x<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x-1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"++x"<<" |\t\t\t"<<x+1<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x+1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"--x"<<" |\t\t\t"<<x-1<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x-1<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ