[Tự học lập trình C/C++] Các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++.

Bài tập

Chương này chúng ta cùng làm quen với các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++ và cách chúng ta in kết quả ra màn hình theo định dạng nào đó.Viết chương trình C++ để in kết quả dưới dạng sau:
Gtri ban dau Bieuthuc Gtri cua Gtri sau
cua x bieuthuc cua x
5 |x++ |5 |6
5 |x-- |5 |4
5 |++x |6 |6
5 |--x |4 |4

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int x; 
  
  x=5;
  cout<<"Gtri ban dau\t"<<"Bieuthuc\t"<<"Gtri cua\t"<<"Gtri sau\n";
  cout<<"cua x\t\t\t\t"<<"bieuthuc\t"<<"cua x\n"; 
  cout<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"x++"<<" |\t\t\t"<<x<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x+1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"x--"<<" |\t\t\t"<<x<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x-1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"++x"<<" |\t\t\t"<<x+1<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x+1<<"\n";
  cout<<x<<"  |\t"<<"--x"<<" |\t\t\t"<<x-1<<"\t"<<"\t|"<<"x="<<x-1<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN