[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để nhập điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và tính tổng điểm, sau đó in kết quả.

Bài tập

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu cách sử dụng kết hợp các toán tử trong C++, cách nhập dữ liệu và in kết quả trên màn hình theo dạng đã cho.
Viết chương trình C++ để nhập điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và tính tổng điểm, sau đó in kết quả dưới dạng:
=======Diem kiem tra===============
Nhap diem kiem tra 1: 8.5
Nhap diem kiem tra 2: 8
Nhap diem kiem tra 3: 9
=======Diem thi giua ky==============
Nhap diem thi giua ky: 8
=======Diem thi cuoi ky=================
Nhap diem thi cuoi ky: 7
Tong diem kiem tra: 25.5
Diem thi giua ky : 8
Diem thi cuoi ky : 7
……………………
Tong diem: 40.5

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float q1; 
  float q2; 
  float q3; 
  float tongdiemkt; 
  float diemgk; 
  float diemck; 
  float tongdiem; 
  cout<<"==========Diem kiem tra================\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 1:"; 
  cin>>q1; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 2:"; 
  cin>>q2; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 3:"; 
  cin>>q3; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"==========Diem thi giua ky==============\n"; 
  cout<<"Nhap diem thi giua ky:"; 
  cin>>diemgk; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"===========Diem thi cuoi ky================\n"; 
  cout<<"Nhap diem thi cuoi ky:"; 
  cin>>diemck; 
  cout<<"\n"; 
  tongdiemkt=q1+q2+q3; 
  tongdiem=tongdiemkt+diemgk+diemck; 
  cout<<"Tong diem kiem tra:"<<right<<setw(5)<<tongdiemkt; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Diem thi giua ky:"<<right<<setw(7)<<diemgk; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Diem thi cuoi ky:"<<right<<setw(10)<<diemck; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<".................................\n"; 
  cout<<"Tong diem:"<<right<<setw(11)<<tongdiem; 
  cout<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ