[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ để nhập điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và tính tổng điểm, sau đó in kết quả.

Share:

Bài tập

Trong chương này, chúng ta tìm hiểu cách sử dụng kết hợp các toán tử trong C++, cách nhập dữ liệu và in kết quả trên màn hình theo dạng đã cho.
Viết chương trình C++ để nhập điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và tính tổng điểm, sau đó in kết quả dưới dạng:
=======Diem kiem tra===============
Nhap diem kiem tra 1: 8.5
Nhap diem kiem tra 2: 8
Nhap diem kiem tra 3: 9
=======Diem thi giua ky==============
Nhap diem thi giua ky: 8
=======Diem thi cuoi ky=================
Nhap diem thi cuoi ky: 7
Tong diem kiem tra: 25.5
Diem thi giua ky : 8
Diem thi cuoi ky : 7
……………………
Tong diem: 40.5

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên.
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<iomanip> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float q1; 
  float q2; 
  float q3; 
  float tongdiemkt; 
  float diemgk; 
  float diemck; 
  float tongdiem; 
  cout<<"==========Diem kiem tra================\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 1:"; 
  cin>>q1; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 2:"; 
  cin>>q2; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Nhap diem kiem tra 3:"; 
  cin>>q3; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"==========Diem thi giua ky==============\n"; 
  cout<<"Nhap diem thi giua ky:"; 
  cin>>diemgk; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"===========Diem thi cuoi ky================\n"; 
  cout<<"Nhap diem thi cuoi ky:"; 
  cin>>diemck; 
  cout<<"\n"; 
  tongdiemkt=q1+q2+q3; 
  tongdiem=tongdiemkt+diemgk+diemck; 
  cout<<"Tong diem kiem tra:"<<right<<setw(5)<<tongdiemkt; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Diem thi giua ky:"<<right<<setw(7)<<diemgk; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<"Diem thi cuoi ky:"<<right<<setw(10)<<diemck; 
  cout<<"\n"; 
  cout<<".................................\n"; 
  cout<<"Tong diem:"<<right<<setw(11)<<tongdiem; 
  cout<<"\n"; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
}
Quay lại>>>