[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức

Bài tập

Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn theo các bước sau:
 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc
 • Bước 2: Khai báo các biến và hàm thành viên của nó
 • Bước 3: Sử dụng hàm getvalue() để nhận hai số
 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator+() để cộng hai số phức
 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức
 • Bước 6: Định nghĩa hàm display
 • Bước 7: Khai báo các đối tượng obj1, obj2 và result
 • Bước 8: Gọi hàm getvalue bởi sử dụng obj1 và obj2
 • Bước 9: Tính giá trị của đối tượng result bởi gọi hàm operator+() và operator-()
 • Bước 10: Gọi hàm hiển thị bởi sử dụng obj1, obj2 và result
 • Bước 11: Trả về các giá trị
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
       int a,b;
  public:
       void getvalue()
       {
         cout<<"Nhap cac he so a,b:";
         cin>>a>>b;
       }
       sophuc operator+(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a+ob.a;
              t.b=b+ob.b;
              return(t);
       }
       sophuc operator-(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a-ob.a;
              t.b=b-ob.b;
              return(t);
       }
       void display()
       {
              cout<<a<<"+"<<b<<"i"<<"\n";
       }
};
int main()
{  
  sophuc obj1,obj2,result,result1; 
  obj1.getvalue();
  obj2.getvalue(); 
  result = obj1+obj2;
  result1=obj1-obj2; 
  cout<<"Gia tri nhap vao:\n";
  obj1.display();
  obj2.display(); 
  cout<<"Ket qua:";
  result.display();
 result1.display(); 
  return 0;
}
Quay lại>>>
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ