[Tự học lập trình C/C++] Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức

Bài tập

Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức.

Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Bạn theo các bước sau:
 • Bước 1: Khai báo lớp sophuc
 • Bước 2: Khai báo các biến và hàm thành viên của nó
 • Bước 3: Sử dụng hàm getvalue() để nhận hai số
 • Bước 4: Định nghĩa hàm operator+() để cộng hai số phức
 • Bước 5: Định nghĩa hàm operator-() để trừ hai số phức
 • Bước 6: Định nghĩa hàm display
 • Bước 7: Khai báo các đối tượng obj1, obj2 và result
 • Bước 8: Gọi hàm getvalue bởi sử dụng obj1 và obj2
 • Bước 9: Tính giá trị của đối tượng result bởi gọi hàm operator+() và operator-()
 • Bước 10: Gọi hàm hiển thị bởi sử dụng obj1, obj2 và result
 • Bước 11: Trả về các giá trị
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std; 
class sophuc
{
       int a,b;
  public:
       void getvalue()
       {
         cout<<"Nhap cac he so a,b:";
         cin>>a>>b;
       }
       sophuc operator+(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a+ob.a;
              t.b=b+ob.b;
              return(t);
       }
       sophuc operator-(sophuc ob)
       {
              sophuc t;
              t.a=a-ob.a;
              t.b=b-ob.b;
              return(t);
       }
       void display()
       {
              cout<<a<<"+"<<b<<"i"<<"\n";
       }
};
int main()
{  
  sophuc obj1,obj2,result,result1; 
  obj1.getvalue();
  obj2.getvalue(); 
  result = obj1+obj2;
  result1=obj1-obj2; 
  cout<<"Gia tri nhap vao:\n";
  obj1.display();
  obj2.display(); 
  cout<<"Ket qua:";
  result.display();
 result1.display(); 
  return 0;
}
Quay lại>>>

Bài đăng phổ biến

Bài viết mới nhất

Tin học cơ bản - Nền tảng của mọi kỹ năng

Mọi thông tin trên blog đều được giữ bản quyền bởi Tin học cơ bản. Các bạn nếu muốn lấy thông tin từ blog vui lòng ghi rõ nguồn Tinhoccoban.net

TIN HỌC CƠ BẢN